این روزها خبرهای زیادی از توفان گو نو شنیده اید.این توفان که در دهه های اخیر در نوع خود بی نظیر بوده ،خسارات زیادی به جای گذاشته است. هرچند این پدیده فروکش کرده است ، اما خرابیهای آن هنوز باقی است و مسئولین امر باید در اسرع وقت نسبت به بازسازی شهر ها و روستاها ی خسارت دیده اقدام نمایند.

تصاویری از توفان گونو در زاهدان - آکا
تصاویری از توفان گونو در زاهدان - آکا
تصاویری از توفان گونو در زاهدان - آکا
تصاویری از توفان گونو در زاهدان - آکا
تصاویری از توفان گونو در زاهدان - آکا

منبع : tebyan.net

تبلیغات