نام های ایذه در تاریخ - آکا

تاریخ و گذشته هر دیاری ، شناسنامه آن سرزمین بوده که سابقه و قدمت آن دیار را نشان می دهد و با مراجعه به تاریخ هر سرزمین می توان دگرگونی ها و سیر تکامل و یا تنزل آن سرزمین را مشخص کرد.اصولا تغییر و تحول در هر جامعه ای، چه به گونه ای آرام و نامحسوس و چه به صورت ناگهانی و محسوس اتفاق می افتد و جامعه زنده جامعه ای است متحول و پویا، و جامعه ای که تغییری نداشته باشد و در حالت رکود و ایستایی باشد جامعه ی زنده ایی نیست.

تاریخ ایذه نیز در گذر زمان از این قاعده تاریخی به دور نبوده است و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است که این دگرگونی ها نام این شهرستان را نیز دستخوش تغییر قرار داده است و در ازمنه مختلف نام های گوناگون به خود گرفته است که در اینجا به ذکر این اسامی و وجه تسمیه آن ها می پردازیم:

1- ایدیده یا ایدیذ عیلامی

با توجه به اینکه تمدن عیلام در منطقه کوهستانی فعلی بختیاری قرار داشته است و شهر ایدیده از شهرهای مهم آن بوده است و ایدیذه به معنای شهر کنار آب آمده است و به دلیل قرار گرفتن ایذه کنونی در کنار تالاب شط (منگر) می توان گفت که ایدیده همان ایذه کنونی بوده است. شباهت میان حروف ایدیده با حروف ایذه نیز می تواند دلیل براین مدعا باشد.

2 - اوجا یا هوجا

اوجا یا هوجا که یونانیان این شهر را به این اسم می خوانند و مردم آنجا را اوجیا می گفتند .

3 - ایاپیر یا اجاپیر

ایاپیر یا اجاپیرکه از اسامی باستانی این شهر می باشد و در کتیبه های اشکفت سلمان نام ایذه آیاپیر یا آجاپیر آمده است.

4 - آنزان یا آنشان

نام های ایذه در تاریخ - آکا

آنزان یا آنشان به معنی دارنده فرآسمانی که این نام از نظر زمانی قبل از آن است که یونانیان این شهر را اوجا یا هوجا بخوانند.

از متون تاریخی چنین برمی آید که انشان یا انزان یکی از ایالت های مهم دولت عیلام بوده است و با توجه به گفته های یاقوت حمودی در معجم البلدان می توان به این نتیجه رسید که آنزان بر همین منطقه اطلاق می شده است زیرا این شهر در روزگار باستان از نواحی آباد بوده و اهمیتی بسزا داشته است و به همین دلیل آنزان که نام این شهر بوده است برتمام ایالت اطلاق شده است.

5 – ایزج

اکثر مورخین در آثار خود این شهر را با نام ایزج ذکر کرده اند چنانکه ابن حوقل در صوره الارض ابودلف در سفرنامه، مقدسی در احسن التقاسیم حمدالله مستوفی در نزهه القلوب از این شهر با نام ایزج یاد کرده اند.

اصطخری در مسالک و الممالک از ایزج اسم برده و این شهر را جزو خوزستان دانسته است و قزوینی در آثار البلاد به ایزج اشاره نموده و حدود جفرافیایی و آثار تاریخی آن را ذکر نموده است. طبری در تاریخ الرسل و الملوک و ابن ایثر در تاریخ کامل این شهر را با نام ایزج ذکر نموده اند.

مولف معجم البلدان نیز از عظمت منطقه بختیاری در روزگار سلوکیان سخن گفته و معتقد است که یونانی ها در این خاک آبادی هایی ساخته بودند .

در دوره ساسانیان از احداث و توسعه راه ها در منطقه سخن به میان آمده است. عده ای از مورخین برخی ایل راه های فعلی بختیاری را یادگار آن دوران دانسته اند.

نام های ایذه در تاریخ - آکا

این منطقه مانند دیگر نقاط ایران تا اواخر قرن سوم هجری زیر نظر خلفا اداره می شد اما در قرن چهارم هجری وضع به تدریج دگرگون شد و مردم ایران در گوشه و کنار قیام کردند و خود را از سلطه خلفا رهانیدند و در این قرن آل زیار که بر قسمت جنوبی و جنوب غربی ایران حاکم شدند که منطقه بختیاری را نیز شامل می شد .

عده ای معتقدند که نام ایزج از کلمه آنزان در دوره عیلامیان گرفته شده که در کثرت استعمال به ایزج تبدیل گردیده است.یعنی آنزان زمان عیلام بعد اینزان و سپس اینزه و بعد از مدتی ایزج نامیده شده بود.

منبع : tebyan.net

تبلیغات