مدرسه طالبیه

مدرسه طالبیه در بازار و در کنار مسجد جامع تبریز واقع شده است و سطح آن نزدیک یک متر و نیم از کف بازار پایین تر است.

عمارات غربی و شمالی مدرسه مشتمل بر حجره های پایینی و بالایی کوچکی هستند که طلاب دینی به صورت شبانه روزی در آنها اقامت دارند. عمارت شرقی شامل کتابخانه و ساختمان نوسازی شده ی مدرسه ای است که در سال 1367 ه . ق در محل چند مدرسه و حجره ی بزرگ فروریخته ، ساخته شده است.

بانی عمارت غربی معلوم نیست ولی عمارت شمالی در نیمه دوم قرن یازدهم هجری از طرف " حاج طالب خان " پسر " حاج اسحق تبریزی " ساخته شد. در سال 1087 ه . ق پس از پایان عمارت طالبیه ، درآمد مستغلاتی به آن وقف شد.

عمارت ضلع شرقی مدرسه یعنی کتابخانه و مدرسه جدید در سال 1327 شمسی به وسیله ی مرحوم " حاج محمد باقر خوئی کلکته چی " که یکی از بازرگانان نیکوکار تبریز بود ساخته شد.

بالای در بزرگ  ورودی مدرسه ی طالبیه،زیر طاق مقرنس زیبای مدخل مدرسه دو سنگ نبشته مرمری نفیس نصب شده که فرمان بخشش مالیات و عوارض شهر از طرف فتحعلی شاه قاجار را در خود دارد. اثر ارزنده ای که در صحن این مدرسه به جا مانده ، حوضچه سنگی یک پارچه ای به شکل جام زیبایی از سنگ سیاه تراشیده و کنده شده است.

منبع : tebyan.net


تبلیغات