شهرفرنگ: ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اول فرنگستان به خیال احداث خیابانی مانند «شانزه‌لیزه» در تهران افتاد و دستور احداث لاله زار را داد. در سال های بعد در دوران قاجار این خیابان به شیک ترین خیابان شهر بدل شد و در دوران پهلوی مرکز تاترها و سینماهای تهران شد. زمانی در لاله زار ۱۵ سینما و چندین تئاتر و تماشاخانه فعالیت داشتند. امروزه تمام تاترهای این خیابان بسته شده اند و بناهای تاریخی آن نیز در معرض تخریب اند.

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

بخشی از بلوار لاله زار، احتمالا اواخر قرن نوزدهم میلادی

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تقاطع لاله زار و خیابان استانبول، کافه پارس، احتمالا دهه ی ۱۳۰۰ ( دهه ی ۱۹۲۰ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، کارت پستال، حوالی ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۴ میلادی

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، کارت پستال، حوالی ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۴ میلادی

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تقاطع لاله زار و خیابان استانبول، کافه پارس، دهه ی ۱۳۱۰ ( دهه ی ۱۹۳۰ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تقاطع لاله زار و خیابان استانبول، روبروی کافه پارس و هتل لاله زار، دهه ی ۱۳۱۰ ( دهه ی ۱۹۳۰ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، ۱۳۱۵ (۱۹۳۷ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، ۱۳۲۰ (۱۹۴۲ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، ۱۳۲۴ (۱۹۴۶ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، ۱۳۲۶ (۱۹۴۷ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، اواخر دهه ی ۱۳۲۰ شمسی (دهه ی ۱۹۴۰ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

عامل پخش آب در لاله زار، ۱۳۳۰ (۱۹۵۲ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تقاطع لاله زار و خیابان استانبول، روبروی کافه پارس و هتل لاله زار، اواخر دهه ی ۱۳۳۰ ( دهه ی ۱۹۵۰ میلادی)

لاله زار, روزگار جنب و جوش +عکس لاله زار,ناصرالدین شاه,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

خیابان لاله زار، احتمالا اوایل دهه ی ۱۳۴۰ (دهه ی ۱۹۶۰ میلادی)

گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات