جاده ی اسالم به خلخال رو که اسمشو شنیدین؟ 
همونی که هی بستس... 
یعنی تا یه ذره بارون میاد بسته میشه ... 
این جاده که یکی از قشنگ ترین جاده های جنگلیه ایران هست رو میگیری و میری ...
یه جاده ی کوهستانی تو مایه های عباس آباد کلار دشت...
نه شایدم قشنگ تر

ایران زیبای من - آکا
البته بعضی وقتا هم فقط
مه داره و هیچی دیده 
نمیشه
ایران زیبای من - آکا
حدود 20 کیلومتر که رفتی
میرسی به یه جاده ی
فرعی که اولش تابلو زده
نهالستان پیرسون ... برو 
اون تو
ایران زیبای من - آکا
یه نیم ساعتی که رفتی 
دیگه باید ماشین رو بزار ی
یه کنار و بر ی تو جنگل
( تنهایی یه نموره 
ترسناکه )
ایران زیبای من - آکا
بعدش میری بالا و بالا و بالا
تا اینکه جنگل تموم بشه و 
برسی به مراتع
ایران زیبای من - آکا
بازم ادامه بد ه و بر و بالا و
بالا و بالا تا اینکه بری تو ابرا
و دیگه هیچی دیده نشه
ایران زیبای من - آکا
همینجوری ادامه بد ه و بر و
و برو و برو و برو تا اینکه
برسی اون بالا و اینجاست
که اگه بچه اینجاها نباشی با
خودت بگی اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ
ایران زیبای من - آکا
و بلکه ما هم اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ

ایران زیبای من - آکا
ایران زیبای من - آکا
ایران زیبای من - آکا
و بعد یه نفس عمیق میکشی و میگی اینه ایران 

منبع : روزنه

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

تبلیغات