loading...
مکان های زیبایی که شاید از نزدیک ندیده باشید


آبشار کبودوال
Kaboodval Waterfall

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانآبشار شیرآباد
Shir Abad Waterfall

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانلرستان - آبشار شوی
Lorestan - Shooy Waterfall

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانلرستان - آبشار بیشه
Lorestan - Bisheh Waterfall

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانآبشارهای شوشتر
Shooshtar Waterfalls

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانکرمانشاه - بیستون
Kermanshah - Bistoon

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانرودخانه سیروان - کردستان
Kordestan - Sirvan River

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهراندریاچه زریوار - کردستان
Kordestan - Zarivar Lake

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانجزیره هنگام
Hengam Island

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهراندرفک
Dorfak

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهراندریاچه سد طالقان
Lake of Taleghan Dam

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانچشمه‌های باداب سورت
Badab Sort Springs

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانقلعه رودخان
Roodkhan Castle

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانروستای کندلوس
Kandeloos Village

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانروستای ماسوله
Masooleh Village

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهراننئور و سوباتان
Neor & Sobatan

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانایگل
Igel

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانچابهار گل افشان - کهیر
Chabahar Golafshan - Kahir

,گردشگری: اینجـا ایـران است ایران,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


منبع: نیک صالحی

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.irشما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

castle roodkhanتبلیغات