loading...


برترین ها: 
کشورهای زیر بهترین و دوستانه ترین رفتار را با مهاجرین دارند. در واقع باید گفت افرادی که به این کشورها مهاجرت می کنند، می توانند به راحتی وارد بازار کار و مراکز آموزشی بشوند و زبان آنها را بیاموزند.

نخستین کشوری که در صدر مهربان ترین ها قرار دارد، کانادا است. درصد از مهاجرین این کشور اعتراف کرده اند که به راحتی می توانند با مردم این کشور دوست باشند و احساس غریبه‌گی نکنند. در آلمان این آمار درصد و درصد در استرالیا است.

زندگی در امارات متحده عربی که در این فهرست قرار دارد، برای مهاجرین کمی دشوارتر است و فقط 54 درصد از مهاجرها در ارتباط برقرار کردن با مردم محلی امارات راحت هستند.

ارزیابی بانک بین المللی مهاجرین HSBC در همکاری با شرکت های تحقیقاتی مستقل، با تحقیق از 2155 مهاجر در 48 کشور دنیا در چهار قاره، آمار زیر را به دست آورده اند. 14 کشوری که در زیر آنها را به عنوان مهربان ترین کشورهای دنیا معرفی کرده ایم، از 4 نظر انتخاب شده اند: امکان دوستی مهاجرین با محلی ها، تعداد  ملحق شدن به گروه های اجتماعی، تعداد یادگیری زبان و درصد خرید ملک.

اعدادی که در مقابل موارد زیر نوشته شده، در واقع رتبه آن کشور در آیتم ذکر شده است. به طور مثال، کانادا رتبه نخست را در پیدا کردن دوستان محلی دارد در حالیکه در یادگیری زبان، در رتبه دهمین کشور مهاجرپذیر است.

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


1.    کانادا

•    دوستان محلی: 1
•    گروه های اجتماعی: 3
•    یادگیری زبان: 10
•    خرید ملک: 2

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


2.    آلمان

•    دوستان محلی: 2
•    گروه های اجتماعی: 1
•    یادگیری زبان: 1
•    خرید ملک: 9

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


3.    استرالیا

•    دوستان محلی: 3
•    گروه های اجتماعی: 14
•    یادگیری زبان: 14
•    خرید ملک: 8

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


4.    انگلیس

•    دوستان محلی: 4
•    گروه های اجتماعی: 8
•    یادگیری زبان: 12
•    خرید ملک: 10

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


5.    هند

•    دوستان محلی: 5
•    گروه های اجتماعی: 13
•    یادگیری زبان: 7
•    خرید ملک: 14

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


6.    ایالت متحده آمریکا

•    دوستان محلی: 6
•    گروه های اجتماعی: 3
•    یادگیری زبان: 13
•    خرید ملک: 4

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


7.    هنگ کنگ

•    دوستان محلی: 7
•    گروه های اجتماعی: 2
•    یادگیری زبان: 8
•    خرید ملک: 10

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


8.    اسپانیا

•    دوستان محلی: 7
•    گروه های اجتماعی: 10
•    یادگیری زبان: 2
•    خرید ملک: 3

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


9.    فرانسه

•    دوستان محلی: 9
•    گروه های اجتماعی: 8
•    یادگیری زبان: 5
•    خرید ملک: 1

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


10.    هلند

•    دوستان محلی: 10
•    گروه های اجتماعی: 7
•    یادگیری زبان: 4
•    خرید ملک: 6

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


11.    چین

•    دوستان محلی: 11
•    گروه های اجتماعی: 12
•    یادگیری زبان: 6
•    خرید ملک: 13

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


12.    بلژیک

•    دوستان محلی: 12
•    گروه های اجتماعی: 6
•    یادگیری زبان: 2
•    خرید ملک: 5

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


13.    سنگاپور

•    دوستان محلی: 13
•    گروه های اجتماعی: 3
•    یادگیری زبان: 9
•    خرید ملک: 12

,مهربان ترین کشورهای دنیا! مهربان ترین کشورها,گردشگری,توریسم,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


14.    امارات متحده عربی

•    دوستان محلی: 14
•    گروه های اجتماعی: 10
•    یادگیری زبان: 11
•    خرید ملک: 7


تبلیغات