گزارش تصویری: موزه ملی ایران در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

این موزه از نظر ارزش، اهمیت، کثرت و قدمت اشیا یکی از موزه های معتبر جهان است. ساخت این بنا زیر نظر آندره گدار بوده است.طبقه اول به آثار پیش از تاریخ و دوره تاریخی اختصاص دارد و درطبقه دوم آثار دوران اسلامی به نمایش گذاشته شده است.

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا

گزارش تصویری: حال و هوای «موزه ملی ایران» در نوروز - آکا
 منبع: isna.ir
گردآوری ایران شناسی و گردشگری آکا
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات