مساحت جندق

  • جرعه ای از جادوی جندق

    آکایران :روزنامه توریسم: حیف است که در فصل پاییز، کویر جادویی جندق را تجربه نکنید، شهری دوهزار ساله آرمیده در کنار کویر

  • جندق اصفهان ایران

    شهر جندق در حاشیه جنوبی دشت کویر مرکزی ایران و در شمال شرقی استان اصفهان به مختصات طول جغرافیایی 25/54 و عرض جغرافیایی 34 واقع شده

1
تبلیغات