زیج ایلخانی

  • موزه ایلخانی مراغه

    مجموعه: مکانهای تاریخی ایران ساختمان موزه مراغه در سال 1363 همزمان با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به موزه مق

  • ارگ علیشاه تبریز | یادگار شکوهمند معماری ایلخانی

    در طول تاریخ بناها و سازه های زیادی ساخته شده اند، هر کدام به دلیلی و برای هدفی؛ بعضی از آنها پرستشگاه خدایان شده و برخی به 

  • موزه ایلخانی مراغه

    ساختمان موزه مراغه در سال 1363 همزمان با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به موزه مقدماتی مراغه تبدیل وبا آثار عرصه شده از دوره های

1
تبلیغات