دلگان را بیشتر بشناسیم

این شهرستان تا سال۱۳۸۶ به عنوان بخش دلگان شهرستان ایرانشهر شناخته می‌شد که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت. جمعیت این شهرستان بنابر آمار سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۲٬۴۱۹ نفر بوده است.


تقسیمات

طبق مصوبه هیئت دولت؛ در مهرماه ۱۳۸۶ شهرستان دلگان به مرکزیت شهر گلمورتی از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر گلمورتی مشتمل بر دهستانهای گنبد علوی، دلگان و هودیان و بخش جلگه هاشم به مرکزیت روستای چگرد مشتمل بر دهستانهای جلگه چاه هاشم و چاه علی (موتور علی) در تابعیت استان سیستان و بلوچستان ایجاد گشت.

بخش مرکزی:

دهستان گنبد علوی
دهستان دلگان
دهستان هودیان
مرکز بخش: شهر گلمورتی


بخش جلگه چاه هاشم

دهستان جلگه چاه هاشم
دهستان چاه علی
مرکز بخش: روستای چگرد

تبلیغات