خبرگزاری مهر: رباط میامی در زمان شاه عباس صفوی ثانی ساخته شده است درب ورودی این کاروانسرا از سمت شمال به صورت دودرب باز می شود ضلع جنوبی این کاروانسرا درکنار مسیر تردد اصلی این شهر واقع شده است. میامی - استان سمنان

عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


عکس: کاروانسرای شاه عباسی میامی - آکا


گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات