پارک کوهسنگی مشهد -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پارک کوهسنگی مشهد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: کانهای تفریحی یران dd> dl> <div >div> <br/> <pp> <pp> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201781562569535.html"><div class="mzc"><strong>پارک وهسنگی شهد strong>div>,کوهسنگی, پارک کوهسنگی مشهد, مکان های تفریحی کشهد,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: پارک وهسنگی شهد p>div>p> <pp> <pp> <p >وهسنگی کی ز دیمی ترین اطره نگیز ترین ردشگاه ای شهد ست ه ه لیل جود و کوه سنگی شرف ه هر ه ین ام وانده ی ود ر نار شته وه ای نوبی شهد اقع ده ست.p> <p > ه زارش کاایران: <br/>ین تفرجگاه زیبای هر شهد ر تابستان اری ا پذیرش جم نبوه ردشگر، پس ز رم طهر رامگاه ردوسی، تبه سوم ضور سافر ردشگر ا ه ود ختصاص اد.p> <p ><br > <br/>وای طیف ید ناسب ,پارک کوهسنگی شهد ردشگاه ا دیمی شهداز راز وه ایی ه سیدن ه الای نها سهل آسان ست، ین پارک زیبای ثلثی کل ا ز یر از ورد ستقبال زائران جاوران شهد رار اده ست.p> <p ><br/>رح زرگ توسعه جموعه تفریحی ردشگری وهسنگی ر الی ر ال نجام ست ه م کنون ین جموعه ر جاورت افت هری رار رفته ست خشی ز اده مربندی شهد ه اده سیایی یز امیده ی ود، ز نار راضی ن ی ذرد.p> <p ><br > <br/>ین رح ه ر سعت 100 کتار پیش ینی طالعات ن توسط شاور نجام ده ست ا جرای خش سیعی ز رح ای امنه مالی وه ا، شم ه ینده ی نحصر فرد ر نطقه ا جرای خش ای یگر ارد.p> <p ><br/>ر رح توسعه ین جموعه، شاور رح، اغ ای فتگانه ا پیش ینی رده ست ه عبارتند ز: اغ پذیرایی، اغ رهنگی، باغ سنگی، اغ بیعی، اغ رامگاه، اغ رزشی باغ تفریحیp> <p ><br > <br/>یجاد ریاچه صنوعی زیره پرندگان ر یان ن، حداث باغ موزه بیعی ا رارگرفتن نواع یوانات ر ن، یجاد ستوران ای ختلف ر راز وه نار ریاچه، ساخت و جموعه هر ازی تابستانه سرپوشیده یجاد سیر نو یل تفریحی ر ینگ طراف وه ا هره رداری ز جموعه حداث ده ودک آینده، رح ای ابل سرمایه ذاری ا ازده راوان ر ین رح زرگ ست ه ه سرمایه ذاران توصیه ی ود.p> <pp> <pp> <pp> <pp> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پارک کوهسنگی مشهد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

امکانات پارک کوه سنگی مشهد , پارک کوهسنگی , کوهسنگی مشهد , کوهسنگ مشهد , کوه سنگی

پارک کوهسنگی مشهد گردآوری توسط بخش توصیه های سفر، توصیه سفر، توصیه های سفر به سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات