روش های مختلف جهت یابی در طبیعت - - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روش های مختلف جهت یابی در طبیعت - ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div ><div class=larticle><h4> کاایران: قاله رتبطh4><ul class=zebra><li>ادر زدن ر بیعتul>div><p>رض نید ه ر ک سفر ه وه، نگل ا یابان ه ر لیلی روه ا م رده&zwnj;ید، ا سایل هت&zwnj;ابی انند ی پی س طب&zwnj;مایتان ا ز ست اده&zwnj;ید. ین رایط سیار سختی ست ه یچ س می&zwnj;واهد ر ن رار گیرد، ما گر ما موزش&zwnj;ای ساده هت&zwnj;ابی ا یده اشید ه احتی ی&zwnj;توانید سیر ود ا پیدا نید ود ا ه اده ا زدیک&zwnj;ترین وستا رسانید. ر دامه طلب ی&zwnj;واهیم ند وش هت&zwnj;ابی ر بیعت دون سایل ا ه ما موزش هیم.<h2>هت&zwnj;ابی ه مک ستاره طبیh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html"><div class="mzc"><strong>وش ای ختلف جهت یابی در طبیعت - strong>div>,جهت یابی,جهت یابی با سایه,جهت یابی در شب,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: وش ای ختلف جهت یابی در طبیعت p>div><p>ر ب ی&zwnj;توان ه مک ستاره&zwnj;ا اه هت&zwnj;ابی مود ه لبته هترین وش ه&zwnj;سیله&zwnj; ستاره&zwnj; طبی ست. رای یدن ستاره&zwnj; طبی ر سمان ب بتدا ایستی ستارگان ب&zwnj;کبر ا ستارگان ات لکرسی ا پیدا مود. ستاره ب کبر (رس زرگ، فت رادران لاقه&zwnj;ی ز یگر سامی ین جموعه ستاره ست) جموعه&zwnj; فت ستاره وده ه ه کل لاقه ر سمان یده ی&zwnj;وند. گر اصله و ستاره به&zwnj; بریز لاقه ا ک رابر ر ظر رفته ن ا پنج رابر نید ه ستاره&zwnj;ی ی&zwnj;سید ه سبت ه ستارگان طراف ود پر ورتر ست. ین ستاره&zwnj; طبی وده قیقاً الای طب مال ست. تقریباً رینه&zwnj; ستاره&zwnj; طبی ا ب&zwnj;کبر ستارگان ات لکرسی ه ه ن م بلیو (جموع پنج ستاره ه ه لیل رخش ر سمان بیه M اهی وقات W ست) م ی&zwnj;ویند، وده گر ستاره&zwnj; سط رف اتین (M ا W) ر سیر ستقیم اصله ین و ستاره ا پنج رابر نمایید ه ستاره&zwnj; طبی ی&zwnj;سید.<p>صورت&zwnj;ای لکی ات&zwnj;لکرسی بّ کبر سبت ه ستارهٔ طبی تقریباً وبه&zwnj;وی کدیگر ور ستاره طبی لاف هت عقربه&zwnj;ای ساعت ی&zwnj;رخند. گر کی ز ن&zwnj;ا پشت وه پنهان ود، ا یگری ی&zwnj;توان ستاره&zwnj; طبی ا افت. اصله&zwnj; ر دام ز ین و صورت لکی تا ستاره&zwnj; طبی تقریباً رابر ست.<p>گر رای افتن ستاره&zwnj;ا ر سمان ز قشه ستاره&zwnj;اب (فلاک&zwnj;ما) ستفاده ی&zwnj;نید، ه اطر اشته اشید ه ستاره&zwnj;اب&zwnj;ا وقعیت ستاره&zwnj;ا ا ر زمان، تاریخ وقعیت غرافیایی (ول عرض غرافیایی) اصی شان ی&zwnj;هند.<p>ر ه ز ستوا ه سوی طب مال رویم، ستاره&zwnj; طبی ر سمان الاتر (ر رتفاع یشتر) یده ی&zwnj;ود. عنی ستاره&zwnj; طبی ر ستوا (عرض غرافیایی صفر رجه) تقریباً ر فق یده ی&zwnj;ود، ر طب مال (عرض غرافیایی ۹۰ رجه) تقریباً الای سر (سرسو، سمت&zwnj;لرّس، أس&zwnj;لقدم) یده ی&zwnj;ود. الاتر ز عرض غرافیایی ۰ رجه مالی عملا می&zwnj;توان ا ستاره طبی مال ا پیدا رد.<h2>هت&zwnj;ابی ا لال اهh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">ماهa>div><p>گر ه ر لیلی می&zwnj;توانید ستاره&zwnj;ا ا بینید، ی&zwnj;توانید ز اه رای هت&zwnj;ابی ستفاده نید. لال اه هنه (یمه وم اه مری)<p>اه ه کل لال اریکی تولد ی&zwnj;ابد ر یمه&zwnj;ای اه مری ه رص امل تبدیل ی&zwnj;ود. سپس ر هت قابل لالی ی&zwnj;ود. ر یمه ول اه&zwnj;ای مری سمت ارجی اه (تحدب وژی اه، رآمدگی رجستگی اه) انند پیکانی هت غرب ا شان ی&zwnj;هد. ر یمه وم اه&zwnj;ای مری، تحدب اه ه سمت شرق ست.<p>گر طی ز الای لال ه پایین ن صل نیم دامه هیم، ر یمه ول اه مری کل p ر یمه وم کل q واهد اشت.<p>ره اه ر یمه ول اه&zwnj;ای مری پیش ز غروب فتاب لوع ی&zwnj;ند ر یمه وم پس ز غروب، تا پایان اه پس ز یمه&zwnj;ب لوع ی&zwnj;ماید.<h3>پیدا ردن نوب توسط اهh3><p>گر طی رضی یان و وک تیز لال اه سم رده ن ا تا زمین دامه هید، تقاطع متداد ین ط ا فق، قطه نوب ا [ر یم&zwnj;ره مالی زمین] شان ی&zwnj;هد.<p>ین وش هت&zwnj;ابی ندان قیق یست، لی داقل اهنمایی تقریبی ا راهم ی&zwnj;سازد. ر زمان رص امل می&zwnj;توان ز ین وش ستفاده رد. قتی اه ه صورت رص امل ست، ی&zwnj;توان ه مک رکت اهری اه (ه ز شرق ه رف غرب ست) هت&zwnj;ابی رد.<h2>رکت اهری اه ر سمان ز رق ه غرب ستh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">,جهت یابی,جهت یابی با سایه,جهت یابی در شب,[categoriy]a>div><p>وشه پروین: سته&zwnj;ى (دود ه تا پانزده) ستاره، ه کل وشه نگور، ر ک ا جتمع ستند ه ه ن جموعه وشه&zwnj; پروین ی&zwnj;ویند. ین ستارگان انند ورشید ز رق ه رف غرب ر رکت&zwnj;ند، لى ر مه ال ُِ ن&zwnj;ا ه رف شرق ست.<p>ستارگان ادبادکی: دود فت -شت ستاره ر سمان جود ارد ه ه کل ادبادک ا علامت سوال ی&zwnj;اشند. ین ستارگان یز ز رق ه غرب رکت ی&zwnj;نند، ر مه ال نباله ادبادکى نها ه&zwnj;رف نوب ست.<p>هکشان اه یری توده عظیمی ز نبوه ستارگان ست ه تقریباً ز مال رقی ه نوب غربی متداد افته ست. ر مال رقی ین اه اریک ست، ر ه ه سمت نوب غربی ی&zwnj;ود، پهن&zwnj;تر ی&zwnj;ود. ر ه ه خر ب زدیک&zwnj;تر ی&zwnj;ویم، سمت پهن اه یری ه رف غرب نحرف ی&zwnj;ود.<h2>هت&zwnj;ابی ه سیله رکت ورشیدh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">,جهت یابی,جهت یابی با سایه,جهت یابی در شب,[categoriy]a>div><p>ورشید تقریباً ز رق لوع ر غرب غروب ی&zwnj;ند. ین وضوع ا مه ی&zwnj;انند؛ لی ین طلب قط ر وایل هار پاییز صحیح ست ر زمان&zwnj;ای یگر حل لوع غروب ورشید سبت ه رق غرب قداری نحراف ارد. ر تابستان مالی&zwnj;تر ز رق غرب ر زمستان نوبی&zwnj;تر ز رق غرب ست. ر وایل تابستان زمستان حل لوع غروب ورشید داقل ۵/۲۳ رجه ا حل قیق رق غرب ختلاف ارد (ه لیل ختلاف داری زمین ا مین زاویه) ه ین یزان صلاً ابل شم&zwnj;پوشی یست. ز ین و ین وش سبتاً غیر قیق ست، تنها ایی ه میشه ورشید ز رق لوع ر غرب غروب ی&zwnj;ند ستوا ست. ر یمکره مالی ر نگام هر جومی، ورشید قیقاً ر هت نوب ست سایه جسام و ه مال ی&zwnj;فتد. هر جومی ر وقعیت غرافیایی ما نگامی ست ه ورشید ه الاترین قطه ود ر سمان ی&zwnj;سد. ر ین نگام سایه اخص ه داقل ود ی&zwnj;سد پس ز ن وباره فزایش ی&zwnj;ابد. رکت ورشید ز رق ه غرب ست ین یز ی&zwnj;تواند وشی هت افتن هت&zwnj;ای غرافیایی اشد.<h2>هت&zwnj;ابی ا ساعتh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">ساعتa>div><p>&nbsp;گر ساعت چی عقربه&zwnj;ار ا ر ف ست ه الت فقی گه اریم وری ه عقربه ساعت ما ه رف ورشید شاره ند ر ین الت یمساز زاویه&zwnj;ی ه ین عقربه ساعت ما عدد ۲ تشکیل ده هت نوب ا شان ی&zwnj;هد. ینکه فته ی&zwnj;ود عقربه ساعت ه رف ورشید شاره ند عنی ینکه گر وب بریتی ا ر رکز ساعت رار هیم سایه ن وازی ا سایه عقربه رعکس ن اشد ا ینکه سایه عقربه ساعت&zwnj;مار رست ر زیر ن رار گیرد ا گر وبی ه - پانزده سانتی&zwnj;تری ا ر زمین ه صورت عمودی رار هیم، ساعت وری وی زمین رار رفته اشد ه عقربه ساعت&zwnj;مارش وازی ا سایه وب اشد.<p>لیل ینکه زاویه ین عقربه ساعت ۲ ا صف ی&zwnj;نیم ین ست ه قتی زمین ک ور ه ور ورشید ی&zwnj;ردد، ساعت ا و ور امل رخیده ست. ین وش قتی صحیح ست ه ساعت ورد ظر رست تنظیم ده اشد عنی گر ر هار تابستان ساعت&zwnj;ا ا ک ساعت ه لو ی&zwnj;ریم اید ول ن ا تصحیح نیم سپس ین عمل ا نجام هیم. مچنین ر مه سطح شور ساعت کسانی جود دارد ثلاً ر یران دود ک ساعت تغیر ست.<p>ساعت صحیح ر کانی ر اقع مان ساعتی ست ه ر نگام هر جومی ساعت ۲ ا شان هد. ر اقع رای تعیین قیق هت&zwnj;ای غرافیایی ساعت اید وری تنظیم ده اشد ه نگام هر نوبی ساعت ۲ ا شان دهد. وش ساعت چی تا ۲۴ رجه مکان طا ارد، رای قت یشتر اید ز ن ر عرض غرافیایی ۰ تا ۰ رجه ستفاده رد؛ ر ند ر عرض غرافیایی ۵/۲۳ تا ۵/۶ تیجه ابل بولی ی&zwnj;هد. ر در زمان ه ار ردن وش ه هر زدیک&zwnj;تر اشد قت ن یشتر ست.<p>* شور ا ارای عرض غرافیایی ۳۶ تا ۳۹ رجه ست.<h2>هت&zwnj;ابی ه سیله سایهh2><p>کی ز قیق&zwnj;ترین وش&zwnj;ا ستفاده ز سایه ورشید ست. ر ین وش ه ک سمان صاف قداری زمان یاز اریم. ر ین وش ه سیله&zwnj;ی رای ندازه&zwnj;یری هات یاز یست. تنها ه ک وب صاف ه ول ک تر و طعه وب ا سنگ وچک وک تیز ک تکه خ ا ناب یاز اریم. ر صبح می بل ز هر، رجه&zwnj;ندی ا روع ی&zwnj;نیم. وب لند ا ه صورت ائم ر زمین رو ی&zwnj;نیم. زمین طراف وب اید فقی موار اشد. ال کی ز وب&zwnj;ای وچک ا ر زمین رست ر ایی ه سایه وب لند تمام ی&zwnj;ود، رو ی&zwnj;نیم. ناب ا ه پایه وب لند سته سر یگر ن ا ه وب لند وک تیز ی&zwnj;ندیم ه صورتی ه قتی ناب ا املاً ی&zwnj;شیم، وب وک تیز ه طعه یگری ه ر اک رو رده&zwnj;یم رسد. ال ه مک وب وک تیز ک یم ایره ر وی زمین ی&zwnj;شیم تا عدازظهر صبر ی&zwnj;نیم. ر ول وز سایه وتاه وتاه&zwnj;تر ده ز هر ه عد وباره ر ول ن فزوده ی&zwnj;ردد. ر هر نگامی ه سایه ر وتاه&zwnj;ترین الت ود رار ارد ر وی یم&zwnj;ایره استای سایه ا علامت ی&zwnj;زنیم. ر ین الت سایه استای مال ا شان ی&zwnj;هد. سرانجام سایه لند ی&zwnj;ود وباره ه یم&zwnj;ایره سم ده ی&zwnj;سد. ین قطه ا ا وب وک تیز علامت ی&zwnj;زنیم. گر ناب ا یسمانی رای سم ایره داشتیم ی&zwnj;توان ز ک وب صاف لند ا ر سیله یگری ه توان ا ن ک یم&zwnj;ایره سم رد ستفاده رد.<h2>ساخت طب&zwnj;مای بیعت (سنجاق غناطیسی)h2><p>وش یگری ه ی&zwnj;توان رای شخص ردن استای مال نوب ستفاده رد، ساختن ک طب&zwnj;مای ساده ست. رای ین ار یاز ه ک سنجاق هنی ک یوان ب ست. سنجاق اید سبک اشد تا وی ب ناور ماند. ی&zwnj;توان ز ک اغذ ا رگ رخت ر زیر ن ستفاده مود تا سنجاق ه زیر ب رو رود. لبته ا رب ردن سنجاق ه مک وغن یز ی&zwnj;توان ز رو فتن ن لوگیری رد.<p>نانچه سنجاقی ه ه ار ی&zwnj;ریم غناطیسی اشد ر ین الت ن ا وی ب رار ی&zwnj;هیم سنجاق ی&zwnj;رخد رای ا استای مال &ndash; نوب ا شان ی&zwnj;هد. ما گر سنجاق غناطیسی باشد اید ه مک ک پارچه پشمی ن ا غناطیسی نیم سپس ین وش ا ه ار گیریم. ین وش ارای شکالی ست، تنها استای مال - نوب ا شخص ی&zwnj;ند رای ا حل مال ا نوب ا شخص می&zwnj;ند ا اید ه مک وش&zwnj;ای یگر حل طب&zwnj;ا ا شخص نیم ا نها ا دس زنیم.<h2>هت&zwnj;ابی ا مک انه ورچه&zwnj;اh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">,جهت یابی,جهت یابی با سایه,جهت یابی در شب,[categoriy]a>div><p>گر طب&zwnj;ما مراه داشته اشید وا م بری اشد ورچه&zwnj;ا ی&zwnj;توانند هت&zwnj;ا ا ه ما شان هند. ورچه&zwnj;ا اک انه&zwnj; ود ا ه سمت رق ی&zwnj;یزند تا نگام وز ه عنوان سایه&zwnj;انی رایشان عمل ند. ورچه&zwnj;ا اک ا ز انه یرون ی&zwnj;یزند تا خیره&zwnj;اه ود ا سیع&zwnj;تر نند ن ا سمت رق ی&zwnj;یزند تا نگام وز احت&zwnj;تر ار ود ا نجام هند. دیهی ست ا ناختن رق هات یگر ا یز ه احتی تشخیص ی&zwnj;هید.<h2>سیر رکت ودخانه&zwnj;اh2><p>سیاری ز ودها هرها ر یم&zwnj;ره مالی زمین و ه نوب سرازیر ستند؛ عنی و ه ستوا. ین وند عمومی ودها ست، لی میشه رست یست. ثلاً ود یل ه تماماً ر یم&zwnj;رهٔ مالی ست ه سوی مال ریان ارد ه دیترانه ی&zwnj;یزد.<h2>هت&zwnj;ابی ا تنه ریده ده رختh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">,جهت یابی,جهت یابی با سایه,جهت یابی در شب,[categoriy]a>div><p>گر ایی اشیم ه نده&zwnj; رخت ریده ده جود اشته اشد ی&zwnj;توان ه مک لقه&zwnj;ای سنی رخت، هت&zwnj;ابی رد؛ ه وری ه ن سمت ز رخت ه لقه&zwnj;ای سنی ن تداخل یشتری ا م ارند مال ا شان ی&zwnj;هد .<p>گر قطع رخت ریده&zwnj;ده&zwnj;ى ا گاه نید، تعدادى ایره م&zwnj;رکز ا شاهده واهید رد ه ر ک ز نها شان&zwnj;هنده ک سال عمر رخت ست. رختى ه ه&zwnj;ور ائم فتاب ه تنه&zwnj;ش تابد، ایره&zwnj;اى شان&zwnj;&zwnj;هنده عمر ن رخت ر ک سمت ه م زدیک&zwnj;تر ده ر سمت یگر ز م ور واهند ود. سمتى ه وایرش ز م ورتر ستند، سمت نوب ست (ه علت تابش زیاد فتاب شد یشتر ن) سمتى ه وایرش ه م زدیک&zwnj;ترند&zwnjسمت مال ست. ازم ه اد&zwnj;ورى ست ه ر یمکره نوبى، هت&zwnj;ا عکس ین ضعیت واهد ود.<h2>&nbsp;هت&zwnj;ابی ه سیله رف اسه یابانh2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">کویرa>div><p>وج&zwnj;ای پستی لندی&zwnj;ای رف ر ناطق طبی هت اد ا شان ی&zwnj;هند. لبته اه ه اطر ن&zwnj;ه ین وج&zwnj;ا یلی وچک&zwnj;ند ز ند سانتی&zwnj;تر تجاوز می&zwnj;نند، رای افتن ادِ غالب می&zwnj;توانند مک&zwnj;ار اشند، زیرا ی&zwnj;توانند ا ر اد تند وضعی ه سرعت تشکیل وند. ر وای رفی، ن رف ز جسام ه رف یشتری ر ن مع ده ست مال ا شان ی&zwnj;هد. ازم ه توضیح ست ه مع دن رف یشتر ر ک قطه ی&zwnj;تواند ر ثر توپوگرافی (پستی&zwnj;ا لندی&zwnj;ای سطح) زمین اشد ذا ین وش، وش ندان ناسبی ر هت&zwnj;ابی یست.<p>ر یابان&zwnj;ا نواع ختلف تلماسه&zwnj;ا جود ارند ه کل ن&zwnj;ا هت اد غالب ا مایان ی&zwnj;سازد؛ مچنین ر ورد تل خ&zwnj;ای طب، ر ناطقی ه ه دت پوشیده ز رف&zwnj;ند، اد غالب توده&zwnj;ای رف ا ی&zwnj;اند ن&zwnj;ا ا تبدیل ه تل&zwnj;ای رآمده&zwnj;ی ی&zwnj;سازد. ین تل&zwnj;ا ز ند سانتی&zwnj;تر تا ک تر رتفاع ارند وازی اد غالب تشکیل ی&zwnj;وند. ر اقع رف ز حاظ یزیکی بیه اسه عمل ی&zwnj;ند.<h2>هت&zwnj;ابی ه سیله ک اخص (وب)h2><p style=clear:both><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201743023492346200.html">,جهت یابی,جهت یابی با سایه,جهت یابی در شب,[categoriy]a>div><p>وب ا یله سبتاً صافی ه ول یم ا ک تر ا ه صورت عمودی ر زمین صاف رار هید. وک سایه اخص ا وی زمین علامت&zwnj;ذاری نید. ۰ تا ۲۰ قیقه عد وک سایه ند سانتی&zwnj;تر ابجا ده ست. حل دید ن ا علامت&zwnj;ذاری نید. ز نجا ه هت رکت اهری ورشید ر سمان ز رق ه غرب ست هت رکت سایه&zwnj;ش ر وی زمین ز غرب ه رق ست (ر یمکره مالی سایه&zwnj;ا ساعت&zwnj;َد ست). گر و قطه علامت&zwnj;ذاری ده ا ه م صل نیم هت رق غرب ا شخص ی&zwnj;نیم. قطه ول غرب قطه وم رق ست. ال گر وری ایستیم ه پای پ ا وی قطه ول پای استمان وی قطه وم اشد وبرویمان مال پشت سرمان نوب ست.<h2>بله&zwnj;ابی ر بیعتh2><p>رای افتن بله ول اید ک وب ک تری ا وتاه تر ا ه عنوان اخص یابید، اخص ا ر زمین رو نید. نتهای سایه اخص ا وی زمین، علامت&zwnj;ذاری نید سپس ه دت ۵ لی ۲۰ قیقه صبر نید تا سایه اخص ند سانتی&zwnj;تر رکت ند وباره نتهای سایه اخص ا شانه&zwnj;ذاری مایید. ال ک ط ستقیم یان ین و قطه علامت&zwnj;ذاری ده کشید. ین ط متداد رقی غربی ا شان ی&zwnj;هد. الا پای است ود ا ر وی قطه ول پای پ ود ا وی قطه وم رار هید. ر ین الت وبروی ما، هت تقریبی نوب ا شان ی&zwnj;هد. رای پیدا ردن بله، ازم ست نگامی ه وبروی نوب یستاده&zwnj;ید، ندکی ه سمت غرب (سمت است ود) چرخید.<p>یا تا ه ال تجربه هت&zwnj;ابی ر بیعت ا اشته&zwnj;ید؟ یا ین ارها ا ه ور زمایشی تست رده&zwnj;ید؟ طفا ظرات ود ا ا ا سایر وانندگان حترم ر یان گذارید.<div>div>div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روش های مختلف جهت یابی در طبیعت - شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آموزش جهت یابی جغرافیایی به ناشنوایان , رشته جهت یابی , جهت شمال

روش های مختلف جهت یابی در طبیعت - گردآوری توسط بخش توصیه های سفر، توصیه سفر، توصیه های سفر به سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات