شهرستان زرندیه با مرکزیت شهر مامونیه یکی از شهرستانهای استان مرکزی ایران است. این شهرستان در جنوب غربی تهران قرار گرفته و در سالهای اخیر از شهرستان ساوه جدا شد.

تقسیمات کشوری
شهرستان زرندیه دارای دو بخش به نامهای بخش مرکزی و بخش خرقان است. این شهرستان دارای شش دهستان به شرح زیر است:

دهستانهای بخش مرکزی:
دهستان حکیم آباد
دهستان خشک رود
دهستان رود شور
نقاط شهری: زاویه، مامونیه و پرندک.
دهستانهای بخش خرقان:
دهستان الویر
دهستان علیشار
دهستان دوزج
نقاط شهری: رازقان
از نقاط دیدنی آن می‌توان به امامزاده منصور ( ع ) و چند امامزاده دیگر اشاره کرد . سر قلعه که به گفته پیشینیان استراحت گاه مامون خلیفه عباسی بوده است .


جمعیت
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان زرندیه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۷٬۵۵۰ نفر بوده است که از این میان ۲۹٬۵۱۹ نفر مرد و بقیه زن بوده اند. این شهرستان ۱۵٬۱۷۴ خانوار دارد


تبلیغات