آکاایران: مراسم آتش افروزى و جل جلانى ، در نطنز و آبادى هاى آن رسم است که در شب هاى هفدهم، هیجدهم و نوزدهم دى ماه کودکان در دسته هاى مختلف جمع مى شوند و هر دسته در یکى از تپه ها و بلندى هاى آبادى بوته و خار و هیزم را که از پیش جمع کرده اند آتش مى زنند به طورى که شعله هاى آتش سراسر آبادى را روشن کند.
آنها معتقدند روشنائى اگر به درخت ها برسد آن سال میوه و سردرختى بیشتر مى شود و آفات از بین مى رود.
به گزارش آکاایران: برخى به نیت آنکه درختان میوه بیشترى بدهند به قبرستان رفته و سنگ هاى کوچک و بزرگ جمع مى کنند و به شاخه هاى درختان مى آویزند. در مراسم آتش افروزى بعد از خاموش شدن آتش ها و تاریکى دوباره به ده برمى گردند و به یک نفر توبره ٔ بزرگى مى دهند و به حالت گروهى به در خانه ها رفته، گاهى دسته ها با هم برخورد مى کنند و با هم درگیر مى شوند تا یکى پیروز شود .

جل جلانی؛ مراسمی برای دفع آفات درختان

آکاایران: جل جلانی؛ مراسمی برای دفع آفات درختان

منبع :

تبلیغات