عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span color=#000064 xsize=2>اده 59، عروف ه اده الوس کی ز همترین اده ا رای ردم تهران رج ست ه ز یان هر رج ر ستان لبرز روع ه هر الوس ر رانه ریای زر صل یود. رخی ین اده ا کی ز زیباترین ادهای هان یانند. تا واخر وره اجار اده ی ین رج - الوس جود داشته ست تنها ک سیر اکی الرو، اه سترسی ه وستاهای ین نطقه ا تشکیل یاده ست ما ه ونهی بود ه رتباط هنده مال نوب شور اشد.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11389 style="FONT-SIZE: 9pt" color=#000064 xsize=2 face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html"><div class="mzc"><strong>عکس ای اده الوس هارمین اده زیبای هان strong>div>عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ز ین زمان ه عد، نواع ستورانها احدهای قامتی پذیرایی ر نار ین اده کل رفت ا ساخت سد امیر کبیر (سد رج) ر سال 1340 ه اذبها زیباییای ین اده فزوده د ر ندک زمانی ین اده ه کی ز تفریحگاهای هم ردشگری یران تبدیل د.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11394 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ه قل ز فتهای فاهی ز ردم دیم، ارگران ا رای ندن ین تونل ر ل وه (ون ندن تونل ندوان نهم دون تجهیزات ار سیار سخت شواری ود) ا ک سکه پنج یالی ه ر ن زمان رزشمند ود تشویق یردند فته یود ه زای ر لنگ پول اده یدهست.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11398 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>تونل ندوان ر ردیبهشت اه سال 1314 مسی ساخته ده تونلی ست ه سافت ک زار 886 تر عرض پنج لی فت رتفاع ش تر ه ار ساخت ن هار سال ول شید ر سال 1318 ه هره رداری یسد. ا حداث ین تونل 13 یلومتر ز سیر رکز رج ه الوس استه د ون پیش ز ین رای ی ین سیر اید وه ور زده ید.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11402 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan><br/><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11406 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ین اده ر امنه سلسله بال لبرز رکزی ز وره ذشته ساخته دهست مکانات تاسیسات ماکن ردشگری تفریحی رزشی ه ر اشیه ن ساخته ده پس ز ین وره ودهست ه عدها یز عنوان هارمین اده زیبای هان ا سب رد.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11409 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ین اده طر شتهوهای لبرز ا یپیماید. رای ساخت ین اده تونلا پلای ولانی سیاری ساخته ده ه ا توجه ه زمان ساخت نها ار نج زیادی ازم اشتهست. یشتر سفرهای ردشگری ردم تهران ه رانهای ریای زر هیژه ر تابستان ز ریق مین اده صورت ییرد. ما ه علت ینکه راحی ن ر ذشته نجام رفتهست، رای سرعت ای الا ناسب یست.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11414 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11415 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>انندگی ر اده پر پیچ م الوس عنی عبور ز یان نگل ود وه‌‌ای سر ه لک شیده. ا جود زیبایی ما ین اده ز پرحادثهترین ادهای یران ست. اده الوس ز همترین ادهای یران ست ه ا عبور ز شته وه لبرز، هر رج ر مسایگی تهران ا ه هر الوس ر رانه ریای زر یساند. span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11419 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11421 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ا جود ناظر زیبای طراف ین اده ما قاط ادثهیز زیادی ر ول سیر اده الوس جود ارد. ه لیل نس هکی سوبی وها، ر ز ندگاهی یزش سنگ وی اده الوس اعث سته دن ن یود. ر زمستانا یز طر همن انندگان ا تهدید یند. عرض م اده عمر ولانی ن یز ز یگر وارد طرناک ودن اده الوس ست.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11425 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>خرین وزهای تعطیلات عمولا وزهای پرترافیک اده الوس ست. سافرانی ه صد ازگشت ه تهران ا ارند.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11430 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11431 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>تصویر زیر ربوط ه سال 1312 ی اشد عنی دود 80 سال پیش ارگرانی ه دون یچ سیله اه سازی پیشرفته ی ر ال راب ردن وه یجاد اده الوس ی اشند!span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>حمود ظفر ئیس سازمان مداد جات لال حمر کشنبه ۲۴ ی ۳۹۱، اده الوس ا ه عنوان کی ز پرحادثه پرتلفاتترین حورهای ادهی یران ر زمستان مسال عنوان رد. span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11435 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>سکندر ومنی ئیس پلیس اهور، هر ۳۹۱ علام رد اده الوس ربوط ه ۰ سال پیش ست ر زمان فتتاح اید وزانه ۰ ودرو یز ز ن عبور میرد ما مروز ر رخی وزها تا ۰ زار ستگاه ودرو ر ین اده تردد ینند. ئیس پلیس اهور دامه اد: "مکن ست ر یندهی زدیک ر تعطیلات وروز ر وزهای هارشنبه، پنج نبه معه تردد ر ین اده ک رفه ود." span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ه زارش یلنا، سردار ومنی‌‌ ییس پلیس اهور اجا، ۲۵ ی ۳۹۱ یز ز جهز دن اده الوس ه سیستم نترل وشمند بر اد علام رد: "اده الوس ه کی ز ادهای پرتردد ست ر ال جهز دن ه سیستم وشمند ست ه میدوارم ر پایان مسال ه پایان رسد‌." span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11442 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span><br/><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 16pt" color=#ff0000 face=yekan>ختصری ز زیبایی ای اده الوسspan>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>اده رج - الوس ر ر صل ه نگی ر یید اه تضاد نگا مزمان ا م نظرهای اشکوه، نحصر ه رد شم وازی پدید یورد. جود ودخانه رج ه وازات اده رج ـالوس، سد رج وستای وچک زیبای اریان ه مچون زیرهی وچک ر نسوی ب سد رج یاشد زیباییای ین اده ا و ندان رده ست.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11445 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11439 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>سافران سیاری ز سراسر شور ه یژه ر صل هار تابستان ه ین طه ی یند تا می ر نار ودخانه روشان رج سایه سار رختان یاسایند علاوه ر ستفاده ز بیعت نحصربه رد ین اده ز حصولات سوغات وستاییان ساکنان ونگرم اشیه ین اده ز مله نواع ترشی انگی، ره روت، سیر ترشی، عسل وهستان، ربای عسل، عسل س سته، نواع است حلی دون، سرکه سیب حلی، ره حلی، پنیر وسفندی، نواع یره نگور، سبزی ای وهی انند لک، ارچ لپر شک ترشی یز هره برند.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>زیبایی اطره نگیز ودن اده رج - الوس تنها ه بیعت گفت نگیز سوغات ن حدود میود ارای تپهای استانی وستاهای تاریخی ست ه اه دمت ن ه زاران سال پیش رمی ردد.<br/><br/>تونلای تو ر تو ولانی یز کی یگر ز اذبه ای اده رج الوس ه مار یوند ه تونل ندوان عروفترین ولانی ترین ازدهمین تونل ین اده ه مار یود. پس ز ین تونل ست ه ین اده پس ز ی 79 یلومتر ز طه رج ارج ده ه سوی ادی ازندران ر ن سوی یگر شته وه لبرز ه سوی ریا سرازیر یود.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11448 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>امنه سلسله بال لبرز ز یرباز ه لیل ب وای ناسب، طبیعت زیبا جود پناهگاهای طمئن میشه حل ستقرار سکونتگاه وقت ایم قوام روهای ختلف وده ست. بق سناد نابع تاریخی، آثار باستانی ا عماریای الب توجه مچنین تپهای استانی ر اشیه رقی غربی اده رج - الوس رار رفته ه ز مله ن یتوان ه قایای لعها ژهای ستواری ثل اه ژ، لعه ختر هرستانک، لعه تنگه سیر، لعه ی زمین مامزاده ای تاریخی ا عماری ای زیبا شاره رد.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11450 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>ین اده ارای ودخانه ای یرین تعددی مچون ودخانهای ارنگه ود هرستانک ست ه مه مه اخهایی ز ودخانه صلی رج ستند. ودخانه پرآب یرین رج ز یام استان ارای ب راوانی وده ه بهای ناطق هریار، ساوه، رج خشایی ز تهران ا تامین یرده سیر ن تا م م دامه اشته ما کنون ین ودخانه ادر ه تامین یاز ب شامیدنی هر رج م یست.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11452 style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>کانهای یگری ر نار اده رج - الوس انند کانهای رزشی ز مله پیست سکی ر یزین پیست سکی ور وستاهای سیار زیبا ز مله روستاهای خور، سارا، چسر اریان ه ه عنوان وستاهای دف گردشگری کرج یز صوب ده ند ز یگر جاذبه های گردشگری حور رج - الوس ست ه حدوده ن یز ز یلقان تا ندوان سافتی ه ول 75 یلومتر ا ر رمی یرد.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>شمه له ر 70 یلومتری مال رق رج ر وستای له، شمه ل یله ر مال کاخ شهرستانک ر وههای شم هار هفت چشمه ر وایل اده الوس ز مله شمهای رمانی اده رج - الوس ه مار ی ود. خستین اذبهی ه ر بتدای رودی ه سارا ز سمت رج ه شم یورد، قلعه تاریخی صلصال ست ه دمت ن ه وران پیش ز سلام از یردد.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>بشار زیبـا یدنی هفت چشمه ر نطقه دران ر یلومتر 17 ـاده رج الوس، بشار پیست سکی ور، بشار وستای لهـا، شمه له ر اصله و یلومتری چسر ر وستای له، اغ اله ا، تپه نستون، لعه زدبنـد، ـاخ هرستانـک، مـامـزاده سپهسالار، لعه ی زمین، غـار زیبای خ راد ر وستای هنه ه، غارهای ی زمین سیراچال اخا لعـهای دیمی ه دمت ن ه وران ساسانیان یسد ز مله همترین قاط یدنی ین اده حسوب یود.span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="TEXT-ALIGN: center" style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>p><span style="FONT-SIZE: 5pt" color=#000064 face=yekan> <p style="text-align:center"><br/>span><span style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000064 face=yekan>خش سارا ز ظر نابع بیعی تاریخی نچنان غنی ست ه رفیت ازم رای یجاد صنعت هانگردی ردشگری ین لمللی ا یز ارد اده رج - الوس ه عنوان کی ز زیباترین یدنی ترین اده ای هان ر ین خش اقع ست. سالانه دود 13میلیون هانگرد ـردشگر اخلی ز ین ـاده ازدید ی نند خش سارا ـا ارا ودن 3 له الای 4 زار تر، پیست سکی ینلمللی یزین ز ناطق هم ردشگری رزشی حسوب یود.<br/>&nbsp;span>p> <p style="text-align:center"><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11487 face=yekan><span style="FONT-SIZE: 16pt" color=#ff0000 face=yekan>مایی ز ناظر رفی اده الوس ر زمستان<br/><br/>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11486 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/>span>span><br/><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11487 face=yekan><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11486 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>span><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11487 face=yekan><span id=yui_3_7_2_1_1359140196931_11486 style="FONT-SIZE: 9pt" face=yekan><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان - آکاایرانa>span>span><span style="FONT-SIZE: 8pt" face=yekan><br/>span>p> <div style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: yekan">span>div>div>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/>div> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><br/>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">jade chaloosa><br/>div> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><br/>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده کندوانa><br/>div> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><br/>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/><br/>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/><br/>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/><br/>div> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جادهa><br/>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">p> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/>div> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/><br/><br/><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><br/><br/>div> <div class=body style="PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px"><a Href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/jadeh-chaloos4.html">جاده چالوسa><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: yekan"><br/>span><br/>div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><br/>&nbsp;div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زیباترین شهر شمال ایران کدام است؟ , عکس هایی از طبیعت شمال ایران , زیباترین جاده های جهان , عکس زیبا از مازندران , جاده های زیبای جهان , طبیعت زیبای کلاردشت , طبیعت جاده چالوس , شمال ایران نقشه , عکس جاده چالوس , عکس زیبا شمال , عکس جاده زیبا , مناظر جاده ای , سد سکندر باشه , جاده های زیبا , تصاوير چالوس , تصاویر جاده , تصویر جاده , تصویر شمال , جاده زیبا , عکس شمال

عکس های جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهان گردآوری توسط بخش شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات