آیین های محرمی میان مازندرانی ها - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آیین های محرمی میان مازندرانی ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div style="direction: rtl"><br/><div class=article><p><span style="color: #0080c0">ازندرانی ا ر هه ول اه حرم، ر ب عد ز ماز غرب عشا راسم ان ا غاز ینند عد ز سخنرانی وحانیون عاظ راسم سینه زنی <a title=" رب زنی" href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/201472114547.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> رب زنیa> رگزار ی ود. سن تام راسم م طعام سترده عزاداران ست ه ا زینه وقوفات مک ای ردمی تهیه ی ود.span> <p>p><p>&nbsp;p><p>نها ر ین 10شب راسم بیه وانی تعزیه ارند مل هواره ضرت علی صغر(عمل ماد مربن ی لجوشن، مل ماد مام سجاد (عمایش سیر ردن هل یت مام سین (ع) ر الب سیر ردن 50 تن ز ودکان ا الت ه یون لاق زدن ودکان ز سوی شمنان مایش ور عف شمنان ه تش شیدن یمهای مادین ه ه صورت جزا پشت سرهم ا تزئین باسای خصوص ر وستاها رگزار ی ود.p><div class=gimg><div style="xwidt: 100%; text-align: center; clear: both"><a href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/201472114547.html"><div class="mzc"><strong>یین ای حرمی یان ازندرانی ا strong>div>محرم در مازندران, کرب زنی, تکیه های مازنی,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندرانa>div>div><p>p><p>&nbsp;p><h2>رب زنیh2><p>گر راسم عزاداری ازندرانی ا ا بینید، توجه ی وید ه ر خشی ز راسم، عنی مزمان ا سینه زنی<a title=" رب زنی" href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/201472114547.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> رب زنیa> م صورت ی یرد. رب و طعه وچک وبی ست ه ر ف ستان عزاداران رار ییرد ا واندن شعار داحان ه صورت و رب، سه رب فت رب ند رب ه م وبیده یود. p><p>راسم یگری ثل پردهوانی، امل پارچهای پردهی ز قاشی صحنهای رگیری هر عاشورا تصاویر سربازان فراد رکت ننده ر برد ق علیه اطل «شقیاء» «تقیاء» لم ستمی ه ر مام سین(ع) صحاب ا فایش ه ز سوی قال وایت یود.p><div class=gimg><div style="xwidt: 100%; text-align: center; clear: both"><a href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/201472114547.html">محرم در مازندران, کرب زنی, تکیه های مازنی,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندرانa>div>div><p>p><p>&nbsp;p><h2>تکیه ای ازنیh2><p>تکیه ر ازندران ترادف ا سینیه ست. ر اقع ر ازندران ما ادرهای عزاداری رسوم ر قاط یگر شور ا می ینید. حوطهای لویی ین تکیها ارای کانایی ه ام «سقا فار» ست ه و بقه ارد عمدتاً وانان حل ر بقه وم ن مع یوند ر بقه ول ن ای ربت ه عزاداران اده یود. سالمندان یانسالان م ر تکیه ستقر ی وند.p><div class=gimg><div style="xwidt: 100%; text-align: center; clear: both"><a href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/201472114547.html">محرم در مازندران, کرب زنی, تکیه های مازنی,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندرانa>div>div><p>p><p>&nbsp;p><h2>سقاتالارهای ابلh2><p>ر ب وز فتم اه حرم، ردم عزادار سوگوار یئتای عزادار حلات ر تکایا سقا تالارهای هرستان ابل روع ی ود. تکیه ایی ثل «پیرعلم»، «مامزاده اسم»، «یجا تکیه»، «بوالحسن لا»، «یادهم، «هیدآباد»، «نگور قری لا» عمولا لوغ ترین سقاتالارهای ین هر ستند ه راسم سنتی فتم حرم ا ه نتسب ه ضرت اب لحوائج ضرت بوالفضل لعباس(ع) ست، ه ا یورند.p><p>راساس ک سنت اری، ردم سوگوار یئتای عزادار ابل ه نگیزه صادف دن وز فتم حرم ا سدود دن ب وی صحاب ا فای مام سین(ع) ه اد سقای تشنه ب ربلا، ا تجمع ر ین ماکن تبرک وحانی، رای فع اجات ود رآورده دن شکلات فای عاجل یماران، راسم ذر یاز توسل ا ه ای یورند. p><p>نان ا یرات ردن ای، یر، ربت لوا انای ندی سوخاری یان عزاداران ربانی ردن وسفند ر ین کان ا ه سوگ شسته اطره انبازیا شادتای سالار شت ینوا، ضرت بوالفضل(ععلمدار ماسه سازان عاشورا ا رامی یارند.p><div class=gimg><div style="xwidt: 100%; text-align: center; clear: both"><a href="http://irantoorism.akairan.com/iranshenasi-irangardi/mazandaran-didaniha/201472114547.html">محرم در مازندران, کرب زنی, تکیه های مازنی,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندرانa>div>div><p>p><p>&nbsp;p><h2>خل شی ر ساریh2><p>عروف ترین راسم ساری، خل شی ست. خل وعی تابوت وبی ست ه ر الای ن التی وسی حراب انند ارد ا پارچهای سبز نگ، ه نگ مادین ئمه(ع) ست پارچهای سیاه ه عنوان مادی ز عزا ر ن یپوشانند. p><p>خل هار پایه وبی ارد ه رتفاع ک یم تر ی سد ه ر سجد وستای تیله ن ساری ین خل جود ارد. ردم تیله ن مگی ز سادات وده ود ا ر عزای دشان سین بن علی(ع) سزوارتر یانند. ظیر ین وع خلا خل شی ر رخی ز وستاهای ستان ازندران هعنوان ثال ر روستای نوا ز توابع مل یز ود ارد.p><p>&nbsp;p><p>&nbsp;p><p><strong>خش ردشگری تبیان strong><p>p><p>رگرفته ز یکنا، رناp><p>p>div>div><link rel=stylesheet type=text/css href="/css/rtl/persian/sendtosocialnetwork.css?seed=21/04/2014"><script type=text/javascript src="http://tebyan.net/js/socialnetwork_v2/callservermethod.js">script><div style="xheight: 40px; xwidt: 80%">div><br/><p>p>div> <a href="http://irantoorism.akairan.com/">ردآوری ایران شناسی کاایرانa>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آیین های محرمی میان مازندرانی ها شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لغت مازندرانی

آیین های محرمی میان مازندرانی ها گردآوری توسط بخش شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات