م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ رسم و رسوم گرم خاص خودشان را در ماه رمضان دارند. رسم و رسومی که شاید در ظاهر چندان عجیب و ناشناخته به نظر نرسند اما مهم ترین ویژگی آنها، زنده ماندن شان در طول دوران است.

کاسم سا

آداب و رسوم مردم لرستان در ماه رمضان - آکا

اهالی لرستان، مثل بیشتر مسلمانان چ‍ن‍د‌ روز ق‍ب‍ل‌ ‌از ف‍ر‌ارس‍ی‍دن‌ ماه رمضان را روزه می گیرند تا پاک تر و آماده تر به‌ ‌اس‍تقبال‌ این ماه‌ بروند. آنها‌ در هنگام سحر و افطار بخ‍شی‌ ‌از ‌غذ‌ا‌ها‌ی‌ خود را به‌ منزل ‌همسایگان می فرستند که به‌اص‍طلاح‌ ‌عامی‍‍انه‌ ب‍ه‌ ‌آن‌ "کاسم‌ س‍ا" م‍‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د. زنان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ب‍‍ا پ‍خ‍ت‍ن‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ‌آش‌، ش‍ل‍ه‌ زرد، ف‍رن‍‍ی، ح‍ل‍و‌ا و ش‍ی‍رب‍رنج‌ سعی می کنند نه تنها سفره خودشان، که سفره دوستان و همسایگانشنان را هم رنگین تر کنند. نذری دادن بین لرستانی ها آنقدر در این ماه رواج دارد که کمتر نیازمندی از برکت این نذری ها بی نصیب می ماند.

لرها در روزهای عزاداری و شب های قدر، حلوای نذری می پزند و  ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ س‍ن‍تی دی‍ری‍ن‍ه‌ م‍ق‍د‌ار‌ی‌ ‌از این ح‍ل‍و‌ا‌ی‌ ن‍ذر‌ی‌ را به عنوان شیرینی عید فطر نگه می دارند.

 آنها معتقدند این حلوا مقدس و خوش یمن است و به همین دلیل اولین صبحانه ماه شوال را در روز عید فطر، با این حلوا کامل می کنند

افطار و سحر

آداب و رسوم مردم لرستان در ماه رمضان - آکا

ترخینه

، یکی از غذاهای سنتی این استان است که معمولا در ماه رمضان سر سفره افطار به چشم می خورد. مثل «چزنک رغو» که یک نوع فطیر نازک و روغنی است و «سغدو» که برنج مخصوصی است که با آلو مخلوط می شود و در درون شکمبه گوسفند طبخ می شود.

 آبگوشت، شومی کوو (شامی کوکو)، نان برساق و سمنو  هم دیگر اجزای سفره سحر و افطار لرها هستند که به این سفره های محلی رونق می دهند.

اگر در ماه رمضان سری به لرستان زده باشید، می بینید که هنوز هم در گوشه و کنار شهرها لرهایی هستند که وقت سحر به در منزل همسایگانشان می روند و آنها را برای سحری خوردن بیدار می کنند.

حلوای مقدس

آداب و رسوم مردم لرستان در ماه رمضان - آکا

آنها در روزهای عزاداری و شب های قدر، حلوای نذری می پزند و  بنا به‌ س‍ن‍تی دی‍ری‍ن‍ه‌ م‍ق‍د‌ار‌ی‌ ‌از این حلو‌ا‌ی‌ نذر‌ی‌ را به عنوان شیرینی عید فطر نگه می دارند. آنها معتقدند این حلوا مقدس و خوش یمن است و به همین دلیل اولین صبحانه ماه شوال را در روز عید فطر، با این حلوا کامل می کنند.

در روز عید فطر، لرها فطریه فامیل را جمع می کنند و به ‌م‍ست‍مند‌انی‌ که می شناسند، به‌ خصوص‌ ‌افر‌اد‌ی‌که نسبت ف‍‍ام‍ی‍ل‍‍ی‌ د‌ارن‍د می بخشند.


گروه گردشگری تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات