آکاایران: روستای نجنه علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در فاصله 38 کیلومتری جاده بانه به سردشت در محیطی جنگلی و کوهستانی قرار گرفته است. اهمیت این روستا به جز محیط طبیعی، بکر و زیبای آن در فراوانی چشمه سارها، وجود قرآن قدیمی در مسجد تاریخی آن و مجتمع شیلات کوچکی در روستا است که ماهی های آن طعم بسیار لذیذی داشته و در همان محل ارایه می شود. روس‍ت‍‍ا ی دی‍دن‍‍ی دی‍گ‍ر ی ن‍ی‍ز در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان بانهن‍ه م‍‍ی ت‍و ان‍د ه‍دف م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی ب‍ر ا ی ی‍ک س‍ف‍ر ب‍‍اش‍د ک‍ه آن ر ا ن‍ج‍ن‍ه م‍‍ی خ‍و ان‍ن‍د. روس‍ت‍‍ا ی ن‍ج‍ن‍ه در ف‍‍اص‍ل‍ه 38 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر ی ش‍‍ه‍ر بانهن‍ه و در ج‍‍اده س‍ردش‍ت ب‍ه ای‍ن ش‍‍ه‍ر و در م‍ح‍ی‍ط‍ی ج‍ن‍گ‍ل‍‍ی و ک‍و ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی و اق‍‍ع اس‍ت . ا ه‍م‍ی‍ت گردشگری‍ر ی ای‍ن روس‍ت‍‍ا ب‍ه ج‍ز طب‍ی‍‍ع‍ت بک‍ر و زی‍ب‍‍ا ی آن در ف‍ر او ان‍‍ی چ‍ش‍م‍ه س‍‍ار ه‍‍ا و وج‍ود ق‍ر آن ق‍دی‍م‍‍ی در م‍س‍ج‍د ت‍‍اری‍خ‍‍ی آن اس‍ت . وج‍ود م‍ج‍ت‍م‍‍ع ش‍ی‍لات در روس‍ت‍‍ا ن‍ج‍ن‍ه و ار ای‍ه م‍‍ا ه‍‍ی ت‍‍ازه در غ‍ذ اخ‍ور ی ه‍‍ا ی م‍ح‍ل ، ح‍‍ال و ه‍و ای‍‍ی وی‍ژه ب‍ه م‍ن‍طق‍ه ب‍خ‍ش‍ی‍ده اس‍ت ک‍ه ای‍ن ه‍م‍ه م‍‍ی ت‍و ان‍د ب‍‍ه‍‍ان‍ه ا ی ق‍‍اب‍ل ق‍ب‍ول ب‍ر ا ی م‍ق‍ص‍د س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ر ان د اخ‍ل‍‍ی و خ‍‍ارج‍‍ی ب‍‍اش‍د.

تفرجگاه نجنه

آکاایران: تفرجگاه نجنه

منبع :

تبلیغات