عجیب

کوه آتشین رامهرمز پدیده ی طبیعی و عجیب

کوه آتشین رامهرمز در جاده رامهرمز به سمت رود زرد و در مسیر خیجه و ماماتین بعد از روستای گنبد لران، کوهی آتشین وجود دارد که از گذشته های دور تا کنون شبانه روز میسوخته
تبلیغات