امیدیه خوزستان  ایران

امیدیه خوزستان ایران

شهرستان امیدیه از شهرستانهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان با شهرستانهای رامهرمز، بهبهان، اهواز و ماهشهر هم مرز است. مرکز این شهرستان، شهر امیدیه است. غرب این ش

تبلیغات