آکا

جاجرم خراسان شمالی آکا

  جاجرم را بیشتر بشناسیدشهرستان جاجرم از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۸٬۴۸۳ نفر جمعیت داشته استشهرها و بخش‌هاشهرها: گرمه.جاجرم، ایور
تبلیغات