فاروج خراسان شمالی

فاروج خراسان شمالی

 فاروج را بیشتر بشناسیمشهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۹٫۶۹۳ نفر جمعیت داشته استشهرها و ب
فاروج خراسان شمالی  آکا

فاروج خراسان شمالی آکا

  فاروج را بیشتر بشناسیمشهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۹٫۶۹۳ نفر جمعیت داشته استشهر
صفحه 1 از 1
تبلیغات