درگز خراسان رضوی

درگز خراسان رضوی

شهرستان درگز یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر درگز می‌باشد. نوخندان، لطف‌آباد و چاپشلو دیگر شهرهای این شهرستان می‌باشند. در سال ۱۳۸۵، این شهرستان تعدا
تبلیغات