تخت جلگه را بیشتر بشناسیم


شهرستان تحت جلگه، یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است.

این شهرستان تا تابستان ۱۳۸۷، یکی از بخش‌های شهرستان نیشابور بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت.


شهر فیروزه مرکز این شهرستان می‌باشد.

پس از ارتقای بخش تخت‌جلگه به شهرستان، دو دهستان بینالود با ۳۱ روستا و فیروزه با هشت روستا به بخش مرکزی شهرستان نیشابور الحاق یافت


ویکیپدیا

تبلیغات