سربیشه را بیشتر بشناسیم


شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه، یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی ایران است.

شهرستان سربیشه، تا سال ۱۳۸۱ یکی از بخش‌های شهرستان بیرجند بود که در این سال به شهرستان تبدیل شد.


جمعیت
جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۷،۵۹۱ نفر بوده است


تقسیمات کشوری
بخش مرکزی با جمعیت ۲۵،۷۸۸ نفر
دهستان درح
دهستان مومن آباد
شهرها: سربیشه

بخش مود با جمعیت ۱۱،۸۰۳ نفر
دهستان مود
دهستان نهارجان
شهرها: مود


آثار تاریخی
مسجد بزرگ چهارده معصوم
مسجد گنجی
مسجد پخت
خانه یاوری
قلعه کهنه سربیشه
مجموعه عمارت و باغ مود
چنشت
غار چنشت و چهل چهل چاه
ماخونیک
قلعه گزدز
قلعه گلندر
غاربرادو

ویکیپدیا

تبلیغات