بقعه مالک سنقر کردستان

بقعه مالک سنقر کردستان

آشنایی با آثار تاریخی ایران  بقعه مالک آزادنگار زاگرس به نقل از کتاب کرمانشاهان ایرج افشار :  بقعه مالک در استان کرمانشاه واقع در شهرستان سنقر و کلیایی و به فاصله ی
تبلیغات