دبی، صحنه تاخت و تاز طوفان های شن -

دبی، صحنه تاخت و تاز طوفان های شن -

دبی جهان‌شهری است که در سال‌های اخیر، در یک بیابان گسترش یافته و دور از ذهن نیست که طوفان‌های شن، آن را دربر بگیرد. زندگی در امارات متحده‌ی عربی، جنگی همیشگی
تبلیغات