loading...
بیستون بر سر راه است - آکا

بیسُتون، بیسِتون، بیسْتون، بهسْتون... شما کوه فرهاد تراش را با چه نامی می خوانید؟ صخره ای که از روزگار پر رونق کرمانشاه ، یعنی روزگاری که کاروان ها و نظامیان از بابل و بغداد به سوی کوه های زاگرس و همدان (اکباتان) می تازیدند، خاطرات زیادی دارد. ایرانیان قدیم، بیستون امروز ما را بَغستانَ و بگستانَ می نامیدند. یعنی جایگاه خدایان. این صخره در نوشته های یونانی بگیستانُن (اُروس) نامیده می شود و در آثار جغرافیدانان عرب سده های میانی مثل ابن حَوقل، اصطخری و یاقوت هم نام این کوه بَهِستون، بِهِستون (ستونهای خوب) و بهیستان آمده است. در مجموع اگر بخواهید تغییر نام بیستون را بدانید، باید این نام ها را پشت سر هم ردیف کنید: بَغستانَ، بگستانَ، بهستون، بهستان و بیستون.

مهمترین اثر باستانی در این محوطه نقش برجسته و کتیبه داریوش است که

اولین سال فرمانروایی داریوش را از زبان خود او روایت می کند. ماندگارترین

اثر باستانی ایران که


منبع تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران


تبلیغات