بیستون بر سر راه است - آکا


بیستون ,دیدنی های بیستون ,جاذبه های گردشگری بیستون ,شهرهای استان کرمانشاه- دیدنی های استان کرمانشاه

بیسُتون، بیسِتون، بیسْتون، بهسْتون... شما کوه فرهاد تراش را با چه نامی می خوانید؟ صخره ای که از روزگار پر رونق کرمانشاه ، یعنی روزگاری که کاروان ها و نظامیان از بابل و بغداد به سوی کوه های زاگرس و همدان (اکباتان) می تازیدند، خاطرات زیادی دارد. ایرانیان قدیم، بیستون امروز ما را بَغستانَ و بگستانَ می نامیدند. یعنی جایگاه خدایان. این صخره در نوشته های یونانی بگیستانُن (اُروس) نامیده می شود و در آثار جغرافیدانان عرب سده های میانی مثل ابن حَوقل، اصطخری و یاقوت هم نام این کوه بَهِستون، بِهِستون (ستونهای خوب) و بهیستان آمده است. در مجموع اگر بخواهید تغییر نام بیستون را بدانید، باید این نام ها را پشت سر هم ردیف کنید: بَغستانَ، بگستانَ، بهستون، بهستان و بیستون.

 

مهمترین اثر باستانی در این محوطه نقش برجسته و کتیبه داریوش است که

اولین سال فرمانروایی داریوش را از زبان خود او روایت می کند. ماندگارترین

اثر باستانی ایران که


منبع تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات