بردسیر کرمان

بردسیر کرمان

بردسیر را بیشتر بشناسیمشهرستان بردسیر از شهرستانهای استان کرمان است. جمعیت شهرستان بردسیر بنابر سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۸۹٬۲۶۵ نفر بوده استمرکز این شهرستان، شهر بردسیر است. سه ش
تبلیغات