منوجان را بیشتر بشناسیم

شهرستان منوجان از شهرستان‌های استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر منوجان است. جمعیت شهرستان منوجان بنا بر سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، برابر 63845 نفر گزارش شده است.

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان منوجان
شهر قلعه (منوجان)
دهستان کشمیران
دهستان نورآباد (منوجان)
شهر: منوجان

بخش آسمینون
دهستان بجگان
دهستان ده کهان
دهستان نودژ
شهر: نودژ

تبلیغات