آکاایران: این غار در اطراف ملایر و در نزدیکی روستای «سلطان آباد» در ارتفاع 2240 متری «سردکوه» ملایر قرار دارد. دهانه غار 25/2×35/1 متر است که با شیب تندی پایین می رود. در انتهای شیب با عبور از مدخلی سنگی به دهلیز اصلی غار می رسیم.
کنارة راست دهلیز از طریق یک رف سنگی که تخته سنگ های واژگون روی آن فرو ریخته است، به شاخة فوقانی غار اتصال می یابد. شاخة فوقانی، دهلیز گشادی است به طول تقریباً 40 متر و با سقفی که از 3 متر تجاوز نمی کند.
دهلیز اصلی غار که خمیدگی تندی دارد با انتهای غار 5/4 متر اختلاف سطح پیدا می کند. میانة غار وسیع و سقف آن بلند است و از معبر چاه مانندی با دو پلة سنگی طبیعی می گذرد و به محوطه ای می رسد که با زاویة تندی به سمت بالا ادامه دارد و کف آن ناهموار است.
در کنارة چپ این محوطه، و به دنبال دهلیز، چند متر جلوتر یک گودال تنگ چاه مانند سر راه وجود دارد که در اثر ریزش تخته سنگ ها بر روی هم این راه زیرزمینی به وجود آمده است و دهلیز اصلی غار را تشکیل می دهد. غار در طول 73 متری دهلیز پایان می یابد. یک ستون سرتاسری 2 متری استالاگمیت تنها پدیده دیدنی این غار است در کنارة این ستون مدخل تنگ چاه مانندی دیده می شود. در این حفرة تنگ 5 متری حوضچة آبی زلالی به درازای 44 و پهنای 38 سانتی متر وجود دارد.

به گزارش آکاایران: غار شماره 1
این غار، غار کوچکی است که در ابعاد 5/3×5/4 متر ساخته شده و ارتفاع آن 7/1 متر است. در دیوارة مقابل، سوراخی دیده می شود که از خاک پر شده است. کف غار را خاک نرمی پوشانده است که در اثر جریان آب باران در شکاف سنگ ها به وجود آمده است. در بدنة راست، دالان باریکی به طول 5 متر دیده می شود که به علت انباشتگی خاک باید به شکل خزیده از آن گذشت. سر دالان به غار شماره 2 باز می شود و مانند راهرویی بین آن دو غار است.

غار شماره 2
این غار، در کنار غار شماره یک قرار گرفته است و مانند دالان ساده ای به درازای 5/12 و پهنای 8/1 متر کشیده شده است. بلندی آن به 5/4 متر می رسد و بزرگ ترین این غارها محسوب می شود.

غار شماره 3
این غار، دالان تنگ و سرراست 7 متری است که در 3 متری غار شماره 2، در شیب تند بالای پرتگاه قرار گرفته است. پهنای آن 5/1 متر و به شکل سنجاق است. در پایان دالان یک سوراخ تقریباً 3 متری است که ورود به آن برای اشخاص باریک اندام امکان پذیر است.

غار سردکوه

آکاایران: غار سردکوه

غار سردکوه

Unknown

منبع :

تبلیغات