خانه ملاصدرا قم

موقعیت خانه ملا صدرا و فضاهای موجود :

برای یافتن خانه ملاصدرا کافی است به انتهای بافت سنتی روستا برویم . در انتهای یکی از مسیرهای هلالی شکل روستا به خانه ملا صدرا می رسیم . ساختمان مذکور در داخل یک باغ قرار داشته که هم اکنون قسمت زیادی از آن توسط خانه های همجوار اشغال گردیده است . در این محل چند عنصر شاخص وجود دارد : 1- چهارصفه که در وسط باغ قرار داشته و در دوره های مختلف تغییر شکل داده و عناصری به آن الحاق شده است که این چهار صفه به عنوان خانه ملاصدرا مورد بازدید قرار می گیرد .

2- عصاری که در شمال غربی باغ قرار دارد . این بنا در حال حاضر نیمه مخروبه است . 3- مسجد کوچک در شمال شرقی باغ که از یک چهار طاقی ساده تشکیل شده و الگوی چرخش 45درجه چهار طاقی نسبت به جهت قبله را دارد.4-چال آقا ، که عارضه طبیعی است که در جنوب غربی باغ قرار داردو توسعه روستا در این قسمت محدود شده است.

مواد ومصالح مورد استفاده در بناونحوه ساخت:

خشت خام ، ملات گل و سقف با تیرهای چوبی مواد و مصالح مورد استفاده در این بناست.و ابعاد خشت ها معادل 6×20×20 سانتی مترمی باشدو عرض دیوار ها به طور معمول از دو خشت تشکیل شده است که معادل 60 سانتی متر است.این خانه دارای فضایی گیرا و قدیمی با سقفی بلند و پوشش گنبدی با دیوار های سیاه و اندود گل و تزئینات گچبری ساده با کاربندیهای زیبا در سقف چهار طرف آن فضاهایی چهار گوش مسقف بین تویزه های جناغی شکل که در مجموع ، شبیه امامزاده های دوره صفوی است.

تبلیغات