تاکستان قزوین

تاکستان قزوین

شهرستان تاکستان تاکستان در غرب استان قزوین قرار دارد و مرکز آن شهر تاکستان است . این شهرستان دارای چهار بخش به نام های مرکزی ، اسفرورین ،خرمدشت و ضیاء آباد ،سه شهر ،نه دهستان و ۱۳
تبلیغات