آبیک قزوین

آبیک قزوین

  شهرستان آبیک در حوزه مرکزی ایران بین 36 درجه و 18 درجه عرض شمالی ، 50 درجه و 41 درجه طول شرقی خط استوا قرار دارد.این شهرستان از سمت شمال به طالقان و از سمت غرب به شهرست
تبلیغات