با کوهین بیشتر آشنا شویم

کوهین شهری است در بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین ایران.

روستای کوهین در سال ۱۳۸۱ به سطح شهر ارتقاء یافت

 

تبلیغات