مرودشت فارس

مرودشت فارس

تاریخچه مرودشت مرودشت را می توان گفت سابقه ای به عمر تاریخ دارد زیرا در وجه تسمیه این شهر که در نزدیکی خرابه های شهر استخر بنا شده عنوان گردیده که مرو نام یکی از محلات شهر است
روستای بند امیر فارس و پل بند امیر مرودشت

روستای بند امیر فارس و پل بند امیر مرودشت

روستای بند امیر فارس و پل بند امیر مرودشتدر جنوب‌ شرقی‌ جلگه‌ مرودشت‌ روی‌ رودکر، بندی‌ محکم‌ احداث‌ شده‌ که‌ پل‌ آن‌ بنام‌«بند امیر» معروف‌ است‌. این‌ پل‌ به‌ آثار دوره‌ عضدالدوله
غار اشکفت گاوی مرودشت

غار اشکفت گاوی مرودشت

همسایه مرموز تخت جمشید!  دشت مرودشت را با آثار شگفت انگیز تاریخی اش می شناسند؛ با تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب، شهر استخر و... . منطقه ای که شاید هیچ گوشه از ایران به اندازه
تبلیغات