آکا ایران

فسا فارس آکا ایران

  فَسا نام شهری در ۱۴۵ کیلومتری جنوب شیراز واقع در استان فارس است. شهرهای شیراز، داراب، استهبان و جهرم در همسایگی این شهرستان هستند.،دانشگاه‌هااین شهر دارای یک واحد دانشگ

تبلیغات