میاندوآب آذربایجان غربی

میاندوآب آذربایجان غربی

تاریخچه میاندوآب نام شهر و تاریخ بنا میاندوآب از سه کلمه (میان.دو.آب) تشکیل شده است. وچه تسمیه این شهر به خاطر قرار گرفتن در میان دو رودخانه زرینه رود و سیمیئه رود است. شهر میاند
تبلیغات