آکاایران: هروچای در شهرستانهای خلخال و کوثر که جنوبی ترین شهرستانهای استان اردبیل محسوب می شوند، جریان دارد. این ناحیه وسیع توسط چندین روخانه بزرگ و کوچک زهکشی شده و تمامی آبهای سطحی آن از طریق قزل اوزن و سفیدرود به دریای خزر می ریزد. بزرگترین شبکه زهکشی در منطقه خلخال رود بزرگی است که از سه رود هروچای، آرپاچای و سنگور چای تشکیل شده است. هروچای از ارتفاعات جنوب شهر خلخال سرچشمه گرفته و بسوی شمال می رود. آرپاچای تقرباً در همان امتداد ولی در جهت مخالف از شمال به جنوب جاری است. هر دو رود در پایین دست به هم پیوسته و جریان به سمت غرب منحرف شده و ارتفاعات مابین خلخال و گیوی را با دره تنگ و عمیقی بریده و به شهر گیوی می رسد. در این منطقه این رود به نام گیوی چای معروف است.

رودخانه هرود آباد

آکاایران: رودخانه هرود آباد

منبع :

تبلیغات