شهرستان نیر یکی از شهرستانهای استان اردبیل ایران است. مرکز آن شهر نیر است.

تقسیمات کشوری
این شهرستان از ۲ بخش و ۵ دهستان تشکیل شده است.

 

بخش مرکزی شهرستان نیر
دهستان دورسون خواجه
دهستان رضاقلی قشلاق
روستاها:قره تپه شهرها: نیر

بخش کوراییم
دهستان مهماندوست به مرکزیت روستای مهماندوست
دهستان یورتچی شرقی
دهستان یورتچی غربی
شهرها: کوراییم

تبلیغات