تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس
آکاایران: ژاک دمورگان فرانسوی چگونه با خشت های تاریخی شوش قلعه ای فرانسوی ساخت؟ صحبتی که مظفرالدین شاه قاجار در سفرنامه ی اروپایی و اقامتش در پاریس

ژاک دمورگان فرانسوی چگونه با خشت های تاریخی شوش قلعه ای فرانسوی ساخت؟ »صبح برخاستیم به عادت معمول آب خوردیم و راه رفتیم. مسیو دمرگان که 12سال قبل در شهر میاندوآب شرفیاب شده بود و او را دیده بودیم، به حضور آمد. چند جلد کتاب از مصنفات (نوشته ه) خودش که احوالات و انکشافات (کشفیات) در شوشتر و اسباب عتیقهای (آثار باستانی) که پیدا کرده و صورت (تصویر) آنها را هم در کتابها رسم کرده بود، آورد، تقدیم کرد. قدری صحبت فرمودیم.« صحبتی که مظفرالدین شاه قاجار در سفرنامه ی اروپایی و اقامتش در پاریس به آن اشاره می کند، صحبتی است که باعث انعقاد قرارداد یازدهبندی بین ایران و فرانسه شد؛ قراردادی موسوم به قرارداد دمورگان که مثل قراردادهای دارسی و رویترز در تاریخ ایران، شناخته شده نیست. شاید چون به جای نفت و منابع طبیعی و تجاری، میراث فرهنگی کشورمان را هدف قرار داد اما دمورگان کیست

قلعه شوش

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش

آکاایران: تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

اگر به شوش بروید، بر فراز تپ های مرتفع که بر شهر مشرف است، قلعه ای شبیه قلعه های تاریخی فرانسه میبینید؛ قلعهای چهارگوش که شبیه عمارت هایی که در فیلم و سریالهای تاریخی اروپایی از زندان باستیل و ...دیدهایم؛ قلعه ای 550 مترمربع مساحت که حدود 110سال پیش، ساخته شد آن هم با خشت های کاخ های معروف شوش و برفرازش، پرچم فرانسه به اهتزاز درآمد. این، یکی از اقدامات مهم ژاک دمورگان فرانسوی در حوزهی باستان شناسی ایران بود؛ مهندس معدنی که 15سال در ایران به کاوشهای باستان شناسانه پرداخت و بین سالهای 1276 تا 1291 شمسی، بخش های زیادی از شمال، غرب و جنوب ایران را مورد بررسی قرار داد.

قلعه شوش

زیبایی پوست و آرایش

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

حفاری کرد و مقدار زیادی از آثار تاریخی را با موافقت حاکمان قاجار، سوار بر کشتی کرد و به فرانسه فرستاد. او در سال 1271 شمسی به وجود نفت در زیر کوه های زاگرس پی برد. انتشار مقاله اش در اروپا، آغاز نگاه نفتی به ایران بود که ده سال بعد با قرارداد دارسی انگلیسی و فوران چاه نفت مسجد سلیمان، مستحکم شد. در روزهایی که دمورگان و همراهان فرانسویاش به کندوکار در شوش و ... مشغول بودند، مظفرالدین شاه قاجار، سرگرم سفرهای اروپایی بود و بعد هم ماجرای مشروطه و استبداد صغیر محمدعلی شاه پیش آمد. تمرکز دمورگان در ایران، بیشتر روی شوش بود. او علاوه بر بردن اشیای عتیقه، بیشتر از 10جلد کتاب و 600 عکس و نقشه دربارهی آثار تاریخی ایران نوشت و به فرانسه فرستاد.

قلعه شوش

عکس -آکاسایت سفیدک

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

این کارها پیرو قراردادی بود که در دوره ی ناصرالدین شاه با فرانسوی ها بسته شده بود و شاه ایران، با گرفتن 10هزارتومان، حق کشف آثار تاریخی را به فرانسوی ها واگذار کرده بود: »فصل اول: نظر به اتحاد قدیمی و دوستی خلاصی که خوشبختانه از سالیان دراز فیمابین دولتین ذیشوکتین ایران و فرانسه موجود است، سرکار بندگان اعلیحضرت قدرقدرت اقدس شاهنشاهی کل ممالک محروسه ی ایران اعطا میفرمایند به دولت فرانسه، امتیاز و انحصار اکتشاف آثار و عتیقه را در تمام خاک ایران...

قلعه شوش

سرگرمی و تفریحی

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

فصل هشتم: در برابر این التفات مخصوص ملوکانه که دولت قویشوکت اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی دام سلطانه نسبت به خواهش دولت فرانسه فرموده اند، فرانسه مبلغ 10هزارتومان به حضور مبارک بندگان اعلیحضرت شاهنشاهی تقدیم خواهد نمود.« قراردادی که سال 1895 میلادی – 1274 شمسی- امضا شد و نج سال بعد با ترور ناصرالدین شاه و روی کارآمدن مظفرالدین شاه، بنده ایی به آن اضافه و با نام قرارداد دمورگان، معروف شد. طبق این قرارداد، عتیقه های کشف شده به جز طلا و نقره کاملا رایگان به انجمن علمی فرانسه تعلق میگرفت و اگرهم عتیقهای از جنس طلا یا نقره به دست میآمد، هموزن آن به نرخ عادله طلا و نقره در بازار روز به ایران پول میدادند.

قلعه شوش

عکس بازیگران

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

دمورگان با 200هزار فرانک دولت فرانسه، به همراه 7هزار کارگر، تل آکروپول شوش را که 35متر ارتفاع داشت و نشانه ی تمدنی هفت هزار ساله بود، خاکبرداری کرد. اشیای گران بهایی مانند لوح حمورابی را کشف کرد و به لوور فرستاد. خشتهای منقش به خطوط میخی آنقدر زیاد بود که با آن قلعه ای برای زندگی تیم فرانسوی ساختند که به شاتو معروف شد؛ قلعهای که بعدا قلعه ی شوش و حالا موزه ی شوش شده است. ایرانیها هم نمیتوانستند اعتراضی کنند چون طبق قرارداد دمورگان، تمام الواح و خشت های خاکی، متعلق به فرانسویان بود.

قلعه شوش

آموزش آشپزی

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

جابه جایی حدود 2میلیون و 450هزار مترمربع خاک و خشت، بقایای معماری شوش را برای همیشه نابود کرد. در واقع دمورگان با نگاه معدنی خود، به لایه های تپه شوش، نگاهی ریاضیاتی داشت. او تپهی شوش را به هفت الیهی پنجمتری تقسیم کرد؛ به این ترتیب او بدون توجه به لایه های دوره های مختلف تاریخ، تنها براساس فرمولهای ریاضیاتی، خاکبرداری میکرد و اشیای دوره های مختلف با هم قاتی میشدند. نگاه کیلویی دمورگان و جابه جایی فلهای محتویات تپه ی شوش، برای این بود که وقتی خاک از لایه هایی به این ارتفاع داخل واگنها ریخته میشد، اشیای مدفون در آنها صدمه نمیدیدند. دمورگان در سال 1912 میلادی- 1291 شمسی- از مأموریت شوش استعفا داد، به فرانسه برگشت و 12سال بعد، در نودو سه سالگی درگذشت. بعضی معتقدند اقدامات دمورگان، باعث حفظ آثار تاریخی ایران در موزه های فرانسه شد.

قلعه شوش

تناسب اندام

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

حتی ساخت قلعه ی شوش از خشتهای باستانی، عامل حفظ آنها از نابودی و به کار رفتنشان در پی خانه های مردم شوش شده و کتابها و عکسها و نقشه هایش، تاریخ ایران را ثبت کرده است اما بعضیها میگویند دمورگان در کنار دیوالفا و گریشمن و ... بی محابا و بدون دلسوزی، از بی خبری مطلق دربار و مردم ایران سوءاستفاده کرده اند، اشیای باارزش را مفت برده اند و آنچه نتوانسته اند ببرند، نابود کرده اند. قضاوتمان هرچه باشد، الان چغازنبیل، شوش و ابنیه ی تاریخیمان در خوزستان، چشم انتظار توجه تک تک ما هستند که اگر گذرمان به این استان افتاد، حتما سری هم به این آثار بزنیم تا یادمان نرود که استان خوزستان علاوه بر اینکه استان نفت و نخل و مقاومت هشت ساله در برابر عراق است، استان تمدنهای باستانی ما هم هست؛ استانی که قدمتی معادل تمدن بین النهرین دارد.

قلعه شوش

دکوراسیون

تاریخچه منتشر نشده از واقعیتهای قلعه شوش + عکس

ریشه های تمدنی خوزستان از آثار مادها در همدان، هخامنشیان در فارس، اشکانیان در دامغان و ساسانیان در کرمانشاه، عمیقتر است. در واقع پیش از اینکه اقوام آریایی وارد فلات ایران شوند و سلسله های سه گانه را بیافرینند، اقوام بینالنهرینی سومر، عیلام و آشور در خوزستان، تمدن ساخته بودند. راه رفتن در شوش با همه ی اقدامات غربیها در منطقه و بردن آثار تاریخی به موزه هایشان، هنوز حیرتانگیز است. فکرش را بکنید دمورگان و ما جایی قدم میزنیم که 8هزار سال قبل، انسانهایی در آن قدم زده اند.

منبع :

بیوگرافی

تبلیغات