آکاایران: کوه آربابا که نماد زیبایی و حماسی و آرامش مردم شهر بانه و تنها دلیل جهت ورزش ماجراجویی وپرهیجان کوه نوردی مردم می باشد.
ارتفاع این کوه ۲۱۷۰ متر است . و چندین دلیل برای نامگذاری این کوه وجود دارد که متاسفانه هرکدام مثل اسرار می باشند که هیچ کدام سندی ندارند.
به گزارش آکاایران: درضمن تنها کوهی دربانه است که به همت تمام کوهنوردان سال ۸۵ شمسی پناهگاهی روی قله فرعی آن بنا گردید تا مورد استفاده کوه نوردان عزیز واقع شود .

کوه آربابا

کوه آربابا -آکاکوه آربابا -آکا

آکاایران: کوه آربابا

کوه آربابا

کوه آربابا

کوه آربابا

کوه آربابا

کوه آربابا

منبع :

تبلیغات