دیدنی های سرپل ذهاب | جاذبه های گردشگری سرپل ذهاب
آکا

سرپل ذهاب - آکا

میان کل سرپل ذهابنقش برجسته آنوبانی نی: در این صحنه تصویر آنوبانی نی پادشاه مقتدر لولوبی به حالت ایستاده در سمت راست حجاری شده است. آنوبانی نی دارای ریش بلند و صورتی نیم رخ است و ک
تبلیغات