آکاایران: مسجدی است سه طبقه مربوط به سال 1135 (هـ .ق) می باشد این مسجد شامل مجموعه ای از آب انبار شبستان مهتابی و زیبایی است که از بناهای عصر صفویه است.

مسجد خسرو اردستان

مسجد خسرو اردستان -آکامسجد خسرو اردستان -آکا

آکاایران: مسجد خسرو اردستان

مسجد خسرو اردستان

مسجد خسرو اردستان

منبع :

تبلیغات