.
حقوق بشر

نمایشگاه حقوق بشر آمریکایی در سردشت

نمایشگاه حقوق بشر آمریکایی در سردشت به گزارش خبرگزاری تقریب، در این نمایشگاه که دومین دوره آن است ۳۰ اثر پوستر از آثار برگزیده هنرمندان شرکت کنن
تبلیغات