.
صادق زاده: گزارش 30 صفحه ای سفر به ژاپن را منتشر می کنیم/ انتقاد محمدزاده از وضعیت ساماندهی حاشیه نشینی در تبریز/ قلی زاده: برخی رسانه ها در زمان فساد شورا و شهرداری سکوت کردند

صادق زاده: گزارش 30 صفحه ای سفر به ژاپن را منتشر می کنیم/ انتقاد محمدزاده از وضعیت ساماندهی حاشیه نشینی در تبریز/ قلی زاده: برخی رسانه ها در زمان فساد شورا و شهرداری سکوت کردند

صادق زاده: گزارش 30 صفحه ای سفر به ژاپن را منتشر می کنیم/ انتقاد محمدزاده از وضعیت ساماندهی حاشیه نشینی در تبریز/ قلی زاده: برخی رسانه ها در زمان فساد شورا و شهرداری سکوت کردند
تبلیغات