.

	با حکم رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) معاون مشارکت های مردمی و معاون اداری و مالی کمیته امداد منصوب شدند

با حکم رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) معاون مشارکت های مردمی و معاون اداری و مالی کمیته امداد منصوب شدند

با حکم رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) معاون مشارکت های مردمی و معاون اداری و مالی کمیته امداد منصوب شدند رئیس کمیته امداد در مراسم تودیع و معارفه معاون اداری، مالی و معاون
تبلیغات