.
وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقی

وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقی

وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، از وضع نامناسب ایمنی راههای استان انتقاد کرد. به گزارش به گزارش باشگاه خبرنگاران
وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقی

وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، از وضع نامناسب ایمنی راههای استان انتقاد کرد. وضع نامناسب ایمنی راههای آذربایجان شرقیبه گزارش خبرنگار  گرو
تبلیغات